mr.A.H.
Staring

Strafrechtadvocaat

Actualiteiten

Deze rubriek is bedoeld om informatie te verstrekken aan cliënten en belang­stellen­den. Hoewel de inhoud van deze rubriek met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen is, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is.

Hoge Raad introduceert digitaal procederen in strafzaken

Met ingang van 17 december 2018 wordt het mogelijk om bij de Hoge Raad digitaal te procederen in strafzaken. Vooralsnog staat deze mogelijkheid alleen open in reguliere strafzaken  (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 beroep in cassatie wordt ingesteld.

Minder kans op ontlopen tbs door investering in expertise en duidelijkere wetgeving

Minister Dekker (Rechtsbescherming) neemt maatregelen om de problematiek van ‘weigeraars’ verder aan te pakken. Dat is nodig omdat verdachten soms bewust weigeren mee te werken aan het onderzoek dat bepaalt of er sprake is van een psychische stoornis. Er wordt daarom niet altijd een tbs-maatregel opgelegd. Dit vormt een onnodig risico voor de samenleving. De minister wil dat verdachten en gedetineerden met psychische problematiek wel worden behandeld. Hij komt daarom met een wetsvoorstel waarmee de eisen aan het opleggen van de tbs-maatregel worden verduidelijkt. Daarnaast moet de kennis en expertise bij rechters, officieren van justitie en gedragsdeskundigen worden verbeterd. Dat schrijft minister Dekker vandaag aan de Tweede Kamer.

Kabinetsvisie tenuitvoerlegging gevangenisstraffen eenzijdig en beperkt van opzet

De maatregelen die het kabinet voorstelt met betrekking tot de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen zijn te weinig gericht op de resocialisatie van de gedetineerde. Het voorstel om het stelsel van voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden te wijzigen leidt tot minder toezicht op en begeleiding van gedetineerden die voorwaardelijk vrij komen. Dat verhoogt de kans dat ex-gedetineerden opnieuw delicten plegen. De invulling van het verlof voor arbeid en praktische re-integratieactiviteiten is onvoldoende om stapsgewijs en veilig terug te keren naar de maatschappij.

Na bijna 70 jaar in Utrecht verhuist de forensische observatiekliniek Pieter Baan Centrum (PBC) per 10 september naar Almere.

Het pand in Utrecht is in de loop van de jaren sterk verouderd. In plaats van ingrijpend onderhoud, is gekozen voor een deels nieuwgebouwde huisvestiging in Almere. Het nieuwe PBC is gevestigd naast Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek.

Ex-gedetineerden gaan vaker weer in de fout als basisvoorwaarden van re-integratie niet op orde zijn

Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg. De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC beschrijft de situatie op de basisvoorwaarden voor en na detentie en legt de relatie met strafrechtelijke recidive.

Meer mogelijkheden om terrorisme te bestrijden

Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat de mogelijkheden verruimt om terrorisme te bestrijden, is vandaag door de Eerste Kamer aangenomen. De maatregelen zijn nodig om effectief te kunnen blijven optreden tegen terrorisme.

Laat mij niet zitten: voorkom vervangende jeugddetentie

Danny wordt op vijftienjarige leeftijd veroordeeld voor mishandeling en openlijke geweldpleging. De rechter legt hem een taakstraf op en ook moet Danny een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. De taakstraf voert Danny uit, maar het lukt hem niet om het bedrag van de schadevergoeding te betalen. Daarom moet hij vijftien dagen naar de jeugdgevangenis.

 

De Kinderombudsman heeft naar aanleiding van de zaak van Danny een verkennend onderzoek gedaan naar systeem van de vervangende jeugddetentie bij schadevergoeding. Wat zegt de wet, hoe wordt het in de praktijk uitgevoerd en wat zou er verbeterd kunnen worden om in de toekomst te voorkomen dat jongeren zoals Danny in de gevangenis terecht komen?

Als kind urenlang in de cel, 'ik werd behandeld als volwassen crimineel'

Kinderen die na een winkeldiefstal urenlang in een politiecel vastzitten, ook al was het de eerste keer dat ze iets strafbaars deden. Het komt in Nederland naar schatting honderden keren per jaar voor.

 

Kinderrechtenorganisaties en jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de strenge aanpak van minderjarige first offenders: personen die voor het eerst met de politie in aanraking komen. Zij pleiten voor speciale regels en een meer kindergerichte aanpak.

 

Kabinet sluit vier gevangenissen, geen gedwongen ontslagen

De afgelopen jaren zijn in de Nederlandse gevangenissen steeds meer cellen leeg komen te staan. Volgens prognoses zal dat aantal de komende jaren verder stijgen. Daarom heeft de kabinet, op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, besloten tot sluiting van vier inrichtingen. Het gaat om PI Almere, PI Zwaag, PI Haaglanden (locatie Zoetermeer) en DC Zeist. Met de keuze voor deze inrichtingen wordt, zoals afgesproken in het regeerakkoord, de werkgelegenheid buiten de Randstad zo veel mogelijk behouden. Minister Dekker: ‘Ik vind het belangrijk dat er nu duidelijkheid komt voor het personeel. Om het gevangeniswezen klaar te maken voor de toekomst, moet er nu een stap worden gezet en rust in de organisatie komen.’

Plannen Dekker bedreiging voor veiligheid maatschappij

De plannen van minister Dekker om het stelsel van voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden te wijzigen leiden tot minder toezicht op en begeleiding van gedetineerden die voorwaardelijk vrij komen. Dit kan een grotere recidivekans tot gevolg hebben, is niet in het belang van de slachtoffers en vormt een bedreiging voor de veiligheid van de samenleving. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing (RSJ) in een vandaag gepubliceerd advies.

Opeens weg: gedwongen teruggeleiding na kinderontvoering

Na de scheiding van haar ouders wordt de achtjarige Joy* door haar moeder meegenomen naar Nederland. Als Joy tien jaar is, wordt zij door de politie en de Raad van de Kinderbescherming opgehaald bij haar moeder en op Schiphol overgedragen aan haar vader. De moeder van Joy vindt dat de begeleiding door de Raad niet kindvriendelijk was en neemt contact op met de Kinderombudsman. Die oordeelt in het rapport Opeens weg dat de Raad formeel goed gehandeld heeft, maar eigenlijk voor een onmogelijke taak stond.

Aanvragen bij Schadefonds nu ook digitaal

U kunt digitaal een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven indienen door in te loggen met DigiD en sms-controle. U verstuurt uw aanvraag en aanvullende stukken dan online. Ook kunt u een aanvullende aanvraag, een herzieningsverzoek of bezwaar digitaal indienen. Als u een aanvraag digitaal indient, kunt u daarna de voortgang van uw aanvraag volgen via het Schadefondsportaal.

Knellend jeugdzorgbudget: oorzaak en gevolg

Krijgen gemeenten wel genoeg geld om hun jeugdzorgtaken uit te voeren? Dat was een van de centrale vragen tijdens het Kamerdebat over de evaluatie van de Jeugdwet vorige week. Een deel van de Tweede Kamer wil dat onderzocht wordt of het macrobudget volstaat. Twee moties met deze strekking haalden echter geen meerderheid bij de stemmingen in de Tweede Kamer deze week. Terwijl er toch echt alle reden is om de zorgen van de gemeenten serieus te nemen!

Agressieve jeugdvoetballer? Gelijk door naar Halt!

De KNVB en Halt trainen sinds 2015 agressieve jeugdspelers om ze te leren hun agressie te beteugelen. Daarbij gaan spelers die op het veld door het lint zijn gegaan in gesprek met Halt-medewerker. Agressieve amateurspelers krijgen de training aangeboden van de tuchtcommissie of speciale aanklagers in het amateurvoetbal, die na een overtreding een schikkingsvoorstel doen.

Als spelers er voor kiezen de training te volgen, wordt een deel van de schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Dat voorwaardelijke deel kan dan oplopen van enkele wedstrijden tot anderhalf jaar, afhankelijk van hoe zwaar de overtreding was. In een interview in NRC pleiten Halt-directeur Janet ten Hoop en directeur amauteurvoetbal van de KNVB, Jan Dirk van der Zee, om de trainingen ook bij overtredingen bij andere sporten in te zetten.  

 

Minister Dekker informeert Tweede Kamer over plan capaciteit

De afgelopen jaren zien we een positieve ontwikkeling waar het gaat om de geregistreerde criminaliteit; deze daalt. Mede als gevolg hiervan daalt de instroom en kampt DJI met leegstand en een overcapaciteit. Voor het gevangeniswezen, de vreemdelingenbewaring en de justitiële jeugdinrichtingen geldt dat de beschikbare capaciteit niet in lijn is met de verwachte benodigde capaciteit. In de sector forensische zorg is (nieuwe) afbouw van capaciteit op korte termijn niet aan de orde. Hier is volgens de PMJ raming de capaciteitsbehoefte hoger dan vorig jaar werd verwacht.

AFM heeft ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan vergunningeisen

De AFM informeert bestaande en nieuwe marktpartijen die op dit moment als uitgezonderde beheerder van een beleggingsinstelling in crypto’s actief zijn, of dit van plan zijn, over de eisen die zijn verbonden aan een vergunning. De AFM heeft ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan de vergunningeisen, onder meer vanwege de risico’s die zijn verbonden aan crypto’s en het beheer daarvan.

NVSA verliest kort geding om Wiv

De voorzieningenrechter in Den Haag vindt de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) niet ‘onmiskenbaar onverbindend’. Een coalitie van onder meer de de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Privacy First en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten NJCM kregen dinsdag hun vorderingen niet toegewezen.

Forensisch psychiatrische klinieken nog onvoldoende toegerust voor veranderde zorgbehoefte

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) constateert dat forensisch psychiatrische afdelingen (fpa’s)* en klinieken (fpk’s)** vanwege de toegenomen zwaarte van de problematiek van de patiënten, nog onvoldoende zijn toegerust om te kunnen voldoen aan de veranderde zorgbehoefte.

De kindvriendelijke PI

In Nederland zijn er naar schatting 25.000 kinderen met een ouder in de gevangenis. Dat heeft een grote impact op hun leven, stelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het rapport Zie je mij wel (november 2017). De conclusie, kort samengevat: 'Kinderen van gedetineerde ouders willen goede informatie, zorg en ondersteuning. Daar hebben ze ook recht op. Vrijwilligers en professionals die de informatie, ondersteuning en zorg geven, moeten de juiste expertise hebben en zich inspannen om de belasting en beschadiging die deze situatie met zich meebrengt tot een minimum te beperken.'

Arrestantenregime in Nederland kent een wankel evenwicht

Inrichtingen die arrestanten* huisvesten hebben hun werkprocessen goed op orde en kundig personeel in dienst. Er zijn echter knelpunten op het gebied van de benodigde zorg en het sobere dagprogramma. De beperkte mogelijkheden voor re-integratie vergroten daarnaast het recidiverisico. De sterke punten en de knelpunten houden elkaar in evenwicht, maar door de huidige situatie in stand te houden vindt er geen ontwikkeling plaats van het arrestantenregime. In haar vandaag verschenen rapport doet de Inspectie Justitie en Veiligheid aanbevelingen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het arrestantenregime.

Centrum voor Herstel en Re-integratie in gevangenis Almelo

Als eerste penitentiaire inrichting in Nederland heeft de PI Almelo een Centrum voor Herstel en Re-integratie binnen de gevangenismuren. Wat is de gedachtegang hierachter en wat houdt het in?

Staat van arbeidsveiligheid 2018

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. En het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten loopt in de duizenden. Werkgevers én werknemers: zet arbeidsveiligheid bovenaan de agenda, anders ligt in 2025 het aantal beroepsziekten maar liefst 15% hoger dan nu. Op naar een goede bedrijfscultuur waarin gezond en veilig werken volstrekt normaal is.

Beperkte bewaarplicht telecommunicatiegegevens voor opsporing

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie vormt voor minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aanleiding tot beperking van de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens. Een afgewogen bewaarplicht voor zogenoemde gebruikersgegevens van een telefoonnummer of IP-adres is volgens de minister van essentieel belang voor de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. In een groeiend aantal zaken, zoals kinderporno, cybercrime en online wapenhandel, is het vaak cruciaal dat politie en Openbaar Ministerie (OM) achteraf kunnen vaststellen welke persoon op een bepaald tijdstip gebruik heeft gemaakt van een telefoonnummer of IP-adres dat is aangetroffen in een strafrechtelijk onderzoek.

 

Dat schrijft minister Grapperhaus, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, vandaag in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer in reactie op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie 21 december 2016. Door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie moet het liggende wetsvoorstel Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens ingrijpend worden aangepast volgens minister Grapperhaus. Daarom kondigt hij een nota van wijziging aan om de verplichting voor aanbieders van openbare telecommunicatiediensten te beperken tot het beschikbaar houden van zogenoemde gebruikersgegevens. Hierdoor wordt het voor opsporingsdiensten en OM enkel mogelijk om IP-adressen en telefoonnummers te herleiden tot een gebruiker. Deze gegevens geven geen inzage in de contacten en relaties tussen gebruikers.

 

 

Eerste Kamer stemt in met vergoeding van affectieschade

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt. Dit is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben. Een vergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn leven deelde

Boete voor vernielen nest van bonte specht

UTRECHT - Omdat medewerkers bij het kappen van een boom een nest van een grote bonte specht hebben vernield, moet de gemeente Nieuwegein 1500 euro boete betalen, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. De kap gebeurde in het broedseizoen.

Een licentiecode is in het strafrecht straffeloos te stelen

Of de Kamer het wetsvoorstel Computercriminaliteit III eens kan aannemen? Er beginnen namelijk gaten te vallen in de handhaving. Deze conclusie ligt voor hand na de vrijspraak van een ex-werknemer die van zijn vorige werkgever zonder toestemming een licentiecode meenam. En niet zomaar één. Het bedrijf had een monopolie in Nederland voor een bepaald softwarepakket; de licentiecode was de sleutel.

De werknemer wilde met een aantal collega’s voor zichzelf beginnen. En wel op dezelfde markt, met hetzelfde softwarepakket. Op de laatste dagen van zijn dienstverband mailde hij de code van het softwarepakket van zijn werk naar zijn privé-email. Daarna was het nieuwe bedrijf in business. De officier van justitie zag in deze handelwijze diefstal dan wel verduistering van een ‘goed’, althans een vorm van heling van gegevens ‘door misdrijf uit een geautomatiseerd werk verkregen’ die uit winstbejag werden gebruikt voor jezelf en tot nadeel van een ander. De werknemer wist ook dat die code een bedrijfsgeheim vormde omdat hij er al jaren werkte. Als je zo’n code naar je privémail stuurt, dan is het aannemelijk dat je dat doet om er zelf gebruik van te kunnen maken.

De strafrechter in Den Haag gaat er niet in mee. Er is pas sprake van verduistering, diefstal of heling als er ook een goed is. En er is pas sprake van een goed als degene die het verliest na het misdrijf er de macht niet meer over heeft. En dat was bij deze code niet zo ECLI:NL:RBDHA:2018:3396 .  Voor een juridische uitbreiding van het begrip diefstal van gegevens moet op de nieuwe wet worden gewacht. Mogelijk is wat de werknemer deed wél onrechtmatig, volgens het civiele recht dus. Maar de strafwet schiet hier nog tekort.

 

Door: Folkert Jensma 3 april 2018 in NRC

 

Fraude met incasso’s eenvoudig door gat in systeem banken

Fraude met automatische incasso’s is eenvoudig en „veelvoorkomend” volgens ING omdat men transacties pas achteraf controleert.

Grapperhaus tegen inperken meningsvrijheid

Haatzaaien De Kamer neigt naar wetswijziging. De minister van Justitie waarschuwt voor de gevolgen voor de eigen vrije meningsuiting.

Minder straf voor beledigen van de koning

Initiatiefwet D66

Wie de koning beledigt, gaat straks niet langer maximaal vijf jaar de cel in, maar vier maanden. De koning kan prima voor zichzelf opkomen, vindt een Kamermeerderheid.

Grenzeloze groei digitale economie vraagt om scherp toezicht fiscus

Online transacties blijven makkelijker buiten beeld van de belastingdienst dan fysieke

Heeft de EU voldoende oog voor de afdracht van omzetbelasting nu grensoverschrijdende handel in goederen en diensten via internet stormachtig groeit? De Algemene Rekenkamer onderzoekt met Europese zusterinstellingen hoe belastingdiensten dit doen. Belangrijk, want het gaat om veel geld, betoogt collegelid Francine Giskes in een opiniestuk dat het Financieele Dagblad op 21 maart 2018 publiceerde.

De Methodische Aanpak Schoolverzuim

De dag van de leerplicht valt dit jaar op 15 maart.  Op deze dag is de nieuwe MAS-folder voor scholen gelanceerd: Methodische Aanpak Schoolverzuim. In deze folder staat de integrale aanpak beschreven die sinds 2017 in gebruik is. Deze integrale aanpak van schoolverzuim beschrijft vier routes met als doel het verzuim te stoppen. De aanpak is licht waar het kan en zwaarder waar nodig.

Demonstratierecht onder druk

Het lukt gemeenten en politie niet altijd om het demonstratierecht te waarborgen. Dit constateert de Nationale ombudsman in zijn rapport "Demonstreren, een schurend grondrecht?". "De overheid neigt naar risicomijdend gedrag", aldus Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman. Hij roept gemeenten en politie op om demonstraties volledig en zonder voorbehoud te faciliteren. Ook moeten zij terughoudend zijn bij het opleggen van beperkingen en voorschriften. Elke inperking van de demonstratievrijheid moet in elk geval juridisch houdbaar zijn en goed gemotiveerd worden.

Somatische zorg op maat

Een dader die zichzelf zwaar verwondt bij een plofkraak, een terreurverdachte die wordt neergeschoten of een zwangere vrouw die vastzit op verdenking van doodslag op haar mishandelende ex. De kans is groot dat deze mensen vroeg of laat terechtkomen in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) in Scheveningen. En dat ze daar terecht kunnen is maar goed ook.

RSJ-advies: meer maatwerk bij gedwongen opvang jongeren in gesloten voorzieningen

Jaarlijks worden honderden jongeren gedwongen gesloten geplaatst in justitiële jeugdinrichtingen, jeugdzorgplusinstellingen en instellingen voor Jeugd-GGZ. De psychosociale problematiek van deze jongeren moet het uitgangspunt zijn voor het bepalen van de benodigde behandeling en beveiliging. Daarbij wordt bij voorkeur gekozen voor - nog in te richten - kleinschalige regionale voorzieningen. Zodoende is het mogelijk jongeren dichtbij huis te plaatsen en hun ouders en sociaal netwerk te betrekken bij de begeleiding en behandeling.

Aldus adviseert de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies aan de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Afdeling advisering RSJ adviseert tegen wijziging Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Gevraagd advies over de wijziging van het Bjsg in verband met het verstrekken van justitiële gegevens over begin en einde vrijheidsbeneming aan gemeenten ten behoeve van de re-integratie van ex-gedetineerden.

Gevolgen Wwft meldplicht naar aanleiding van wijziging inkeerregeling

Per 1 januari 2018 is de zogenaamde inkeerregeling gewijzigd, in die zin dat het volgens artikel 67n en artikel 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen niet meer mogelijk is om te kunnen inkeren op inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen.

Dit betekent dat voor inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen voor aangiften die ná 1 januari 2018 zijn gedaan of moeten worden gedaan, een beroep op de inkeerregeling geen werking meer heeft. Voor dergelijk niet aangegeven inkomen zal de betreffende (rechts)persoon in het vervolg een vergrijpboete of strafvervolging riskeren.

Het voorgaande heeft ook gevolgen voor de Wwft meldplicht van betrokken adviseurs.

Vanaf deze zomer mogen ook de marechaussee en opsporingsdiensten als de Fiod infiltreren en afluisteren

De marechaussee en bijzondere opsporingsdiensten als de Fiod mogen voortaan, net als de politie, infiltranten inzetten en vertrouwelijke communicatie afluisteren. Dat blijkt uit een wetswijziging die zonder veel ruchtbaarheid is aangenomen en deze zomer van kracht wordt

Jeugdreclassering levert goed maatwerk, maar gaat soms buiten de kaders

Jeugdreclassering vraagt om maatwerk en dat wordt in Nederland volop geboden. De Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) constateert in haar onderzoek ‘Vakmanschap binnen kaders’ dat jeugdreclasseerders jongeren, die de gestelde voorwaarden van hun reclasseringstraject niet naleven, op maat gesneden begeleiding bieden. Het komt echter voor dat jeugdreclasseerders daarbij buiten de afgesproken kaders gaan en dat is onwenselijk vindt de Inspectie.

Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Dat maakt minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag, op de Europese dag van het Slachtoffer, bekend bij de presentatie van de meerjarenagenda slachtofferbeleid.

Adviseurs moeten belastingconstructies melden

Belastingadviseurs en andere tussenpersonen in de EU moeten fiscale constructies, die ze voor klanten via het buitenland opzetten om minder belasting te betalen, aanmelden. De EU-lidstaten moeten die informatie automatisch met elkaar delen via een gecentraliseerde gegevensbank.

Vrijwaringsbewijs voor snelle motorboten

Eigenaren die hun snelle motorboot verkopen, krijgen vanaf 1 januari 2018 een vrijwaringsbewijs. Daarmee kunnen ze laten zien dat ze niet meer aansprakelijk zijn voor de boot. Voor auto's en andere voertuigen met een kenteken geeft de RDW al een vrijwaringsbewijs af.

Gesloten jeugdhulp is niet altijd een goede oplossing

Sinds 2014 is het aantal plaatsingen van jongeren in gesloten jeugdhulp met 15 procent gestegen, blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Bovendien is het aantal crisisplaatsingen zo sterk gestegen dat dit in 2016 het aantal reguliere plaatsingen overtrof. Gesloten jeugdhulp – ofwel Jeugdzorg Plus - heeft een grote impact op het leven van de jongeren die het betreft. Voor de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) reden om deze stijgende trend nauwlettend in de gaten te houden.

Succesvolle pilot voor jonge cybercriminelen

Als pilot in Noord-Nederland kregen twee jongens van 14 en 15 jaar een nieuwe Halt-interventie voor cybercrime opgelegd.

Gemeenten verzamelen te veel persoonsgegevens bij uitvoering Wmo en Jeugdwet

Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet verzamelen gemeenten meer persoonsgegevens van mensen dan noodzakelijk voor hun zorgvraag. Dit is in strijd met de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzocht de manier waarop twee gemeenten persoonsgegevens verwerken in een zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Voorzitter Aleid Wolfsen: “Het gaat hier om persoonsgegevens van kwetsbare mensen. Het is belangrijk dat gemeenten hier zorgvuldig mee omgaan. Goede zorg en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle gemeenten die een ZRM gebruiken, moeten hun werkwijze hierop aanpassen.”

Eerste Kamer stemt in met de Wet forensische zorg

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 23 januari de Wet forensische zorg, Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang aanvaard. Hiermee kunnen strafrechters makkelijker verplichte zorg opleggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen.

Europese Commissie: Consumentenbescherming Facebook en Twitter onvoldoende

Facebook en Twitter bieden hun gebruikers niet de bescherming die de consumentenautoriteiten in de Europese Unie van socialemediaplatforms eisen. Kwesties als aansprakelijkheid en het informeren van gebruikers bij het verwijderen van ongepaste berichten zijn in de aangepaste gebruiksvoorwaarden nog altijd niet op orde, waarschuwt de Europese Commissie.

Nationale Ombudsman: Gedetineerden moeten onaanvaardbaar lang wachten in gerechtsgebouwen

Het is onaanvaardbaar dat gedetineerden langer dan zes uur worden opgehouden in een ophoudkamer van een gerechtsgebouw. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, op 13 december 2017 in zijn rapport 'Onaanvaardbaar oponthoud'. Dagelijks zit een groep gedetineerden voorafgaand aan of aansluitend op een - voor hen stressvolle - zitting urenlang in een ophoudkamer. De ombudsman doet de aanbeveling om de duur van zes uur of langer zo snel mogelijk te verkorten.

DJI: Wet Langdurig Toezicht per 1 januari 2018 in werking getreden

Deze wet maakt het mogelijk om tbs-gestelden, zeden- en zware geweldsdeliquenten zo lang als nodig onder toezicht te houden en onder persoonsgerichte voorwaarden te laten terugkeren in de maatschappij. Op deze manier is het mogelijk om, indien nodig, deze groep levenslang te kunnen monitoren.

RSJ: RSJ-advies: Verhoog strafrechtelijke minimumleeftijd naar veertien jaar

In het licht van een rechtvaardige en effectieve aanpak van jeugdige delinquenten is een verhoging van destrafrechtelijke minimumleeftijdnaar ten minste veertien jaar wenselijk. Dat stelt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies dat op 20 december 2017 openbaar is geworden. De RSJ concludeert op basis van onderzoek en interviews dat vrijwillige of gedwongen jeugdhulp voor kinderen tot ten minste veertien jaar de voorkeur geniet boven het strafrecht. Dit vraagt niet alleen om een aanpassing van de strafrechtelijke minimumleeftijd, maar ook om verbetering van de jeugdhulp.

Dekker: geen extra geld voor rechtsbijstand

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming trekt geen extra geld uit voor de gefinancierde rechtsbijstand. In een brief aan de Tweede Kamer doet hij een beroep op alle betrokken organisaties om gezamenlijk het stelsel te verbeteren, binnen de bestaande financiële kaders.

Eerste Kamer akkoord met bewaren kentekeninfo

Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen vier weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard.

PG Silvis: Rechtstaat kan tegen een stootje

De roep om strenger straffen als de oplossing van alle kwaad is te eenvoudig, aldus Jos Silvis, procureur-generaal bij de Hoge Raad. Hij vindt dat de strafrechtelijke praktijk niet helemaal doof kan blijven voor de geluiden uit de politiek en de samenleving, maar “strafrechtelijke interventies, hoe noodzakelijk ook, lossen de achterliggende problemen lang niet altijd op.”

Kinderen met ouder in detentie willen betere informatie, zorg en ondersteuning

Kinderen en jongeren met een ouder in detentie willen beter geïnformeerd worden over wat ze kunnen verwachten als hun vader of moeder wordt aangehouden en naar de gevangenis moet. Ook vinden ze dat er meer ondersteuning en zorg moet komen en dat scholen, hulpverleners en anderen betrokken partijen meer kennis en expertise moeten hebben om de kinderen goed te helpen. Dat blijkt uit het project Zie je mij wel, waarvan de Kinderombudsman vandaag in samenwerking met Exodus Nederland de uitkomsten presenteert

Gedetineerden Sint Maarten tijdelijk overgeplaatst

In het kader van noodhulp aan Sint Maarten worden gedetineerden uit de Penitentiaire Inrichting Point Blanche (Sint Maarten) en Sentro di Detenshon di Kòrsou (Curaçao) tijdelijk herverdeeld binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Gevangenis in Leeuwarden krijgt 'vadervleugel' voor gedetineerden met kinderen

De gevangenis in Leeuwarden krijgt een speciale 'vadervleugel' waar gedetineerde vaders hun kinderen kunnen ontvangen. Het gaat om een familiekamer waar vaders in een ontspannen setting met kun kinderen kunnen spelen, tv-kijken, huiswerk maken of gesprekken voeren.

Tarieven CBR 2018

De tarieven van het CBR voor 2018 zijn bekend. Komend jaar is er sprake van een gematigde tariefstijging. De tarieven gaan gemiddeld anderhalf procent omhoog, gelijk aan de inflatie van dit jaar. Het praktijkexamen voor de personenauto gaat 102 euro kosten (+2 euro), de Gezondheidsverklaring 34,80 euro (+1 euro) en de theorie-examens 31,50 euro (+ 25 cent). De tarieven bij CCV stijgen gemiddeld met 1 procent. Bij vorderingen blijven ze gelijk aan 2017.

Politie deelt gegevens tegen internetoplichting

Nederland - De politie en het Openbaar Ministerie werken sinds kort  samen met Currence en 12 betaaldienstverleners om internetoplichting aan te pakken. Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO): ‘Samen pakken we internetoplichting aan door informatie over verdachte webshops te delen. Ik verwacht dat we de komende tijd met meer betaaldienstverleners afspraken kunnen maken.’

AP: onafgeschermde publicatie van WHOIS-gegevens in strijd met de wet

Het onbeperkt publiekelijk toegankelijk maken van WHOIS-gegevens van domeinnaamhouders door Nederlandse registries is in strijd met de huidige Nederlandse privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft dit geschreven aan een Nederlandse beheerder van domeinnaamextensies. WHOIS-gegevens zijn de naam, het adres, emailadres en telefoonnummer van domeinnaamhouders.

Europa opent de aanval op versleutelde communicatie

Een ‘gereedschapskist’ om beveiligde berichten open te breken en extra hackers bij Europol: de Europese Commissie opent de aanval op versleutelde communicatie.

Wat zijn de Paradise Papers?

In totaal 13,4 miljoen documenten werpen meer licht op constructies via belastingparadijzen.

Techblog: Telemetrie in Windows 10

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar Windows 10 Home en Pro. Microsoft maakt gebruik van telemetrie bij dit besturingssysteem. Maar wat is dit precies en hoe werkt het? Waarom doet Microsoft dit? En is er eigenlijk iets tegen te doen? Floor Terra, technoloog van de AP, geeft uitleg.

Geregistreerde beheerders van beleggingsinstellingen moeten meer doen om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te verkleinen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich zorgen over het risico dat van de vergunningplicht vrijgestelde beheerders van beleggingsinstellingen (geregistreerde beheerders) lopen op het mogelijk maken van witwassen en terrorismefinanciering. De AFM heeft deze geregistreerde beheerders gevraagd wat zij doen om te voorkomen dat ze bewust of onbewust betrokken raken bij witwassen of terrorismefinanciering. De uitkomst van deze uitvraag is dat de naleving van toepasselijke wetgeving op een aantal onderdelen verbeterd moet worden om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te verkleinen.

AFM waarschuwt voor grote risico’s bij Initial Coin Offerings

De AFM waarschuwt voor grote risico’s bij Initial Coin Offerings (ICO’s). Deze uitgifte van digitale tokens om vooral start ups te financieren is momenteel kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie. De huidige hype rondom cryptocurrencies en ICO’s kan investeerders verblinden voor deze risico’s. De AFM heeft eerder al gewaarschuwd voor de risico’s bij investeren in cryptocurrencies. Nu waarschuwt de AFM voor de risico’s rondom ICO’s. Als gevolg van deze risico’s lopen investeerders een zeer hoge kans op verlies van hun volledige inleg. Tegen deze achtergrond raadt de AFM op dit moment consumenten af om te investeren in ICO’s.

Minder verdachten in voorlopige hechtenis

Het aantal personen in voorlopige hechtenis is in de periode van 2012-2016 gedaald van 17.000 naar ongeveer 13.500. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Voorarrest: verdachten in de cel van de Algemene Rekenkamer.

De zendmast als speurhond

Op grond van gegevens van een zendmast kan worden vastgesteld of een mobiele telefoon op een bepaald moment in de buurt was. Toch levert dat niet altijd waterdicht bewijs op.

Instroom strafzaken bij RvdK daalt

De afgelopen 10 jaar is de instroom van het aantal jongeren dat via het strafrecht bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnenkomt meer dan gehalveerd. Bij de daling speelt de inzet van methoden als Preselect politie, context gericht werken en ZSM een rol.

Rechters terughoudend bij sanctioneren vormverzuimen

Rechters zijn terughoudend geworden bij het opleggen van ingrijpende sancties bij vormverzuimen, zoals niet-ontvankelijkheid, bewijsuitsluiting en strafvermindering. Daardoor worden vaak geen sancties opgelegd bij vormverzuimen.

Advocaat inzage geven in dossier leidt tot betere verhoren

De advocaat bij verdachtenverhoren inzage geven in het dossier resulteert in kwalitatief betere verhoren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat is uitgevoerd in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap.

Daling aantal strafzaken OM en strafrechter

Het aantal strafzaken is in bijna tien jaar tijd met 28 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De keerzijde van het oprollen van online drugsmarktplaatsen

Online winkelen wordt steeds populairder. Ik ken niemand die nooit iets online heeft gekocht. Van kleding, fietsen en witgoed, tot reizen, verzekeringen en meer. Dat er tegenwoordig ook via het internet drugs wordt verkocht is dan ook geen verrassing. Al sinds er internet is, wordt er op datzelfde internet in drugs gehandeld.

Ombudsman sluit onderzoek binnentreden vermoedelijke hennepkwekerijen af

De Nationale ombudsman beëindigt zijn onderzoek naar het binnentreden van woningen door de politie in verband met het vermoeden dat zich daar een hennepkwekerij bevindt. Hij concludeert op basis van recente cijfers dat de politie relatief niet onacceptabel vaak ten onrechte binnentreedt. Hij schrijft dit in een brief aan de korpschef van de politie.

AP legt gemeente Arnhem last onder dwangsom op voor gebruik afvalpas

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem. Deze sanctie volgt op de constatering van de AP dat de gemeente Arnhem via de afvalpas persoonsgegevens van inwoners verwerkt op de ondergrondse afvalcontainers zonder dat dit op dit moment noodzakelijk is voor haar publiekrechtelijke taak.

Nieuw winkelsysteem voor justitiabelen: Winkel In-Made

Per 1 juli 2017 is DJI overgestapt op een nieuw winkelsysteem voor justitiabelen met de naam ‘Winkel In-Made’. DJI kiest voor Winkel In-Made, omdat dit belangrijke voordelen oplevert voor onze organisatie én voor de justitiabelen.

Landelijke uitrol coldcasekalender binnen DJI

Gisteren is in de penitentiaire inrichting (PI) Alphen aan den Rijn het startsein gegeven voor de uitrol van de coldcasekalender binnen alle penitentiaire inrichtingen van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Betere aanpak drugsgebruik in het verkeer

Weggebruikers kunnen vanaf 1 juli 2017 gecontroleerd worden op drugsgebruik met behulp van een speekseltester. De politie gaat dit nieuwe instrument de komende tijd gefaseerd inzetten in het verkeer. Met behulp van de speekseltester kan beter worden gecontroleerd op drugsgebruik in het verkeer. Vanaf 1 juli gelden wettelijke limieten voor amfetamineachtige stoffen, cocaïne, opiaten (morfine/heroïne), cannabis (THC) en GHB-achtige stoffen. Voor een combinatie van drugs of een combinatie van drugs met alcohol gelden nullimieten.

De politie dreigt geblinddoekte verdachte met geweld: je vingers of je wachtwoord

Mag de politie een verdachte met geweld dwingen om zijn telefoon te openen? In Rotterdam vinden ze van wel. Dennis van den Berg, een van de hoofdverdachten in de strafzaak rond de corrupte douanier Gerrit G., heeft dit weekend onder dreiging van geweld het wachtwoord van zijn telefoon aan de politie gegeven.Mag de politie een verdachte met geweld dwingen om zijn telefoon te openen? In Rotterdam vinden ze van wel. Dennis van den Berg, een van de hoofdverdachten in de strafzaak rond de corrupte douanier Gerrit G., heeft dit weekend onder dreiging van geweld het wachtwoord van zijn telefoon aan de politie gegeven.

Uit de school klappen over de onderwereld loont

Het gerechtshof heeft donderdag vier hoofdverdachten van onderwereldmoorden veroordeeld tot levenslang, dankzij de verklaringen van twee kroongetuigen.

Intern onderzoek naar minister Kamp in omkopingsaffaire auto's voor politie en defensie

Demissionair minister Kamp van Economische Zaken is nog niet af van de omkopingsaffaire op het ministerie van Defensie, een van zijn vorige departementen. Naar aanleiding van klachten van twee voormalige Defensiemedewerkers loopt er nu een intern onderzoek naar Kamps gedragingen. Dat onderzoek wordt gedaan door Roel Bekker, jarenlang gerenommeerd topambtenaar op een reeks departementen.

Twee jaar extra garantie sjoemel-VW's in EU

Eigenaren van een Volkswagen dieselwagen met ‘sjoemelsoftware’ krijgen twee jaar extra garantie op hun wagen, maar geen geldcompensatie. Dat is het Duitse concern woensdag in Brussel met EU-commissaris Vera Jourova (Consumentenrechten) overeengekomen, bevestigt een woordvoerder van de Europese Commissie.

Jourova is tevreden met de deal, ondanks dat VW-klanten in de Verenigde Staten wel tot 10.000 dollar krijgen ter compensatie van het gesjoemel met hun dieselauto. Ook kunnen ze daar hun auto desgewenst terugverkopen aan Volkswagen. De commissie zal de Europese consumentenorganisaties donderdag op de hoogte stellen van de precieze overeenkomst.

 

Het geknoei met de software, waardoor de auto’s in laboratoriumtests veel schoner leken dan ze op de weg werkelijk waren, werd in 2014 in de VS ontdekt maar pas in 2015 toegegeven door Volkswagen. Daarna kwam het schandaal ook in de EU aan het licht. Wereldwijd zou het om 11 miljoen dieselauto's gaan.

 

Volgens Jourova krijgen de Europese consumenten nu een eerlijkere behandeling dan voorheen. VW heeft altijd gezegd dat de situatie in de EU niet te vergelijken is met die in Amerika. In de EU zijn nu nog 28 verschillende nationale toezichthouders verantwoordelijk voor de autotypekeuringen en het reilen en zeilen op de markt, niet de Europese Commissie. Daardoor kan Brussel ook niet ingrijpen en Volkswagen of andere sjoemelende autofabrikanten dwingen tot compensatie of andere maatregelen.

Daarnaast kunnen Europese consumenten niet gezamenlijk juridisch actie ondernemen.

2017/068 Politie Oost-Nederland neemt onterecht foto's en vingerafdrukken af om identiteit vast te stellen

Een hardlopende man wordt aangesproken door de politie omdat hij gevaarlijk verkeersgedrag vertoont. Hij kan geen geldig ID-bewijs tonen en wordt aangehouden en meegenomen naar het politie. De politie maakt foto's van de man en neemt vingerafdrukken af. De Nationale ombudsman vindt dat de man terecht is aangehouden omdat hij geen geldig ID-bewijs kon tonen. De klachten over het fotografen en de vingerafdrukken zijn gegrond. De ombudsman vindt het niet redelijk en passend om op deze manier de identiteit vast te stellen.

Bijna niemand saboteert zijn enkelband

Dragers van een enkelband saboteren die bijna nooit. Dat blijkt uit cijfers over 2016 en 2017 over elektronische controle in Nederland. Ruim 98 procent van de dragers liet de band tijdens hun toezicht waar hij hoort: om de enkel.

 

Dragers van een enkelband saboteren die bijna nooit. Dat blijkt uit cijfers over 2016 en 2017 over elektronische controle in Nederland. Ruim 98 procent van de dragers liet de band tijdens hun toezicht waar hij hoort: om de enkel.

Ophef over uitspraak beroepscommissie

Wat is er aan de hand?

Nederlandse gedetineerden hoeven hun gevangenisstraf op grond van de wet niet helemaal uit te zitten. Als zij twee derde van hun straf hebben ondergaan, worden zij meestal onder voorwaarden in vrijheid gesteld. Een vreemdeling die niet in Nederland mag blijven, komt niet in aanmerking voor die voorwaardelijke invrijheidstelling, maar kan wel om strafonderbreking verzoeken. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie beslist op dat verzoek. Als hij het verzoek toewijst, mag de vreemdeling niet naar Nederland terugkeren. Doet de vreemdeling dat wel, dan moet hij de rest van zijn straf uitzitten. Bij een gevangenisstraf tot drie jaar kan de Staatssecretaris strafonderbreking verlenen nadat tenminste de helft van de straf is ondergaan.

 

Deze zaak gaat over een Poolse gedetineerde die tot een gevangenisstraf van minder dan drie jaar was veroordeeld. Hij mocht niet in Nederland blijven. Toen hij bijna de helft van zijn straf had uitgezeten, heeft hij de Staatssecretaris om strafonderbreking verzocht. De Staatssecretaris heeft, mede op basis van het advies van het Openbaar Ministerie, vervolgens het verzoek afgewezen.

 

De Poolse gedetineerde was het met de afwijzing niet eens en ging daartegen in beroep bij de rechters van de beroepscommissie van de RSJ. De beroepscommissie vond de beslissing van de Staatssecretaris onvoldoende onderbouwd. De Staatssecretaris moest daarom een nieuwe beslissing nemen. De Staatssecretaris heeft toen beslist om het verzoek om strafonderbreking toe te wijzen.

 

De Poolse gedetineerde is uitgezet en mag Nederland niet meer in.

Minister Schippers: dna-databank ziekenhuis inzetten voor strafvordering

Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) heeft een wetsvoorstel gepresenteerd om DNA-databanken van ziekenhuizen in te kunnen zetten voor strafvorderlijke doeleinden. Daarmee zou het mogelijk worden om lichaamsmateriaal uit de databanken in ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten te gebruiken. Dat meldt de memorie van toelichting.

Smokkel legale goederen in inrichtingen ook strafbaar

De huidige regelgeving over verboden voorwerpen binnen de justitiële inrichtingen is ontoereikend, vindt staatssecretaris Dijkhoff (VVD) van Veiligheid & Justitie. De bewindsman heeft daarom het Wetsvoorstel binnenbrengen verboden voorwerpen opgesteld.

Nu overal verkrijgbaar: mediation in strafzaken

Slachtoffers en daders in strafzaken kunnen vanaf nu in het hele land onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan. De financiering - 1,5 miljoen euro - is rond. Dat melden de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie in een gezamenlijk persbericht.

Levenslanggestrafte gedetineerde in beginsel binnen drie maanden met verlof

De beroepscommissie heeft het beroep van een levenslanggestrafte tegen de afwijzing van incidenteel verlof gegrond verklaard. Dat betekent dat de levenslanggestrafte met verlof mag. Betrokkene is bijna 25 jaar gedetineerd en heeft een gratieverzoek lopen. Deelname aan resocialisatieactiviteiten, waaronder verlof, is van belang voor de beoordeling van het gratieverzoek. Uit de recent verrichte onderzoeken komen geen contra-indicaties voor verlof naar voren. Daarom is het nu niet langer redelijk betrokkene verlof te onthouden. Voorbehoud is wel dat uit de nog te verwachten rapportages van de behandeling van betrokkene geen belemmeringen of risico’s naar voren komen die aan het verlenen van verloven, waaronder ook het eerste incidenteel verlof, in de weg staan. Het betreft hier een eindbeslissing. In deze zaak zijn vorig jaar twee tussenbeslissingen genomen, omdat toen onvoldoende informatie voor een definitief besluit voorhanden was. Deze eindbeslissing houdt in dat de beroepscommissie de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft opgedragen binnen twee maanden verloven in het resocialisatieplan van betrokkene op te nemen. Betrokkene zal binnen drie maanden zijn eerste incidenteel verlof moeten hebben genoten.

Justis lanceert VOG voorlichtingsfilms voor jongeren en jeugdprofessionals

Jongeren staan aan het begin van een maatschappelijke carrière. Het belang van het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een stage of baan is voor hen vaak extra groot. Onderzoek wijst echter uit dat jongeren én jeugdprofessionals niet altijd over de juiste kennis van de VOG beschikken. Jongeren schatten hun kans op het krijgen van de VOG vaak te laag in. Met twee nieuwe voorlichtingsfilms wil Justis heldere basisinformatie bieden over de VOG én misverstanden over het verkrijgen van de VOG wegnemen.

Jaarcijfers Halt 2016: meer jongeren verwezen

13-4-2017

In 2016 hebben meer justitieverwijzingen naar Halt plaatsgevonden dan in 2015: 17.030 tegenover 16.486. Dit toegenomen aantal verwijzingen is een teken van het vertrouwen dat politie, het Openbaar Ministerie en andere verwijzers hebben in het vermogen van Halt om effectief op te treden bij jeugdige wetsovertreders. Halt krijgt steeds complexere zaken. Ook in diverse gemeenten zien we dat de Halt-bijdrage zich ontwikkelt van de meer traditionele rol als voorlichter op scholen naar die van partner in de integrale aanpak van jeugdproblematiek.

Gezinsbenadering helpt kinderen én hun gedetineerde vaders

Een kind mag niet de dupe zijn van het feit dat zijn vader vast zit. DJI is daarom gestart met het project gezinsbenadering om de band tussen kinderen en hun gedetineerde vader te verbeteren en zo kind én vader te helpen.

Briefgeheim gemoderniseerd

12 april 2017, Wetsvoorstel - Artikel 13 van de Grondwet beschermt communicatie via brief, telefoon en telegraaf. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) krijgt brede steun voor een modernisering van de bepaling via een techniekneutrale formulering.

Tbs’ers Van der Hoeven Kliniek treden op in Utrechts theater

Tbs’ers uit de Van der Hoeven Kliniek staan zondag in het theater in Utrecht. Het oppakken van een hobby hoort bij hun reïntegratie.

Een derde jongeren pleegde afgelopen jaar online misdrijf

Drie op de tien jongeren (12-22 jaar) zegt desgevraagd het afgelopen jaar wel eens online een misdrijf te hebben gepleegd, blijkt dinsdag uit de presentatie van de monitor jeugdcriminaliteit van het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum (wodc) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Eerste Kamer stemt in met uitbreiding van rechten voor slachtoffers

De Eerste Kamer heeft vandaag een wet aanvaard die de rechten van slachtoffers uitbreidt. Al vanaf het moment van aangifte krijgen zij alle informatie over hun rechten. Nieuw is dat slachtoffers een individuele beoordeling krijgen, met als doel na te gaan of zij in aanmerking komen voor bijzondere beschermingsmaatregelen.

VVD, D66, SP kritisch op noodzaak inperking fiscaal verschoningsrecht

De Tweede Kamer-fracties van VVD, D66 en SP zijn kritisch op het plan van staatssecretaris Wiebes van Financiën voor de inperking van het verschoningsrecht van advocaten en notarissen in fiscale zaken. In een vergadering van de commissie Financiën vorige week zetten de partijen vraagtekens bij de noodzaak hiervan. Daarbij missen ze een inhoudelijke onderbouwing van de staatssecretaris.

Verkiezingsplannen van vijf partijen druisen in tegen de rechtsstaat

In vijf programma’s van de dertien belangrijkste politieke partijen in de Tweede Kamer – minstens twee zetels – staan een of meer voorstellen die regelrecht indruisen tegen de rechtsstaat. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport dat is geïnitieerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Het programma op een A4’tje van de PVV kan rechtsstatelijk gezien zelfs geheel niet door de beugel.

Uitreiking informatieboekje 'Goed voorbereid weer vrij'

Waarnemend divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring, Monique Schippers heeft op vrijdag 17 februari het eerste exemplaar van het informatieboekje “Goed voorbereid weer vrij” uitgereikt aan een gedetineerde in PI Krimpen a/d IJssel. Het boekje geeft een overzicht van belangrijke regelzaken, die gedetineerden tijdens hun detentie kunnen oppakken ter voorbereiding op een geslaagde terugkeer in de samenleving.

Eerste Kamer steunt wet om straffen effectiever uit te voeren

De Eerste Kamer heeft dinsdag 21 februari een wet aangenomen waardoor straffen snel en daadwerkelijk worden uitgevoerd, en instanties tijdig en volledig worden geïnformeerd om hun taak goed uit te voeren. Dit moet voorkomen dat veroordeelden uit het zicht verdwijnen voordat hun straf er helemaal op zit. De regie over de tenuitvoerlegging van straffen komt in handen van de minister van Veiligheid en Justitie in plaats van het openbaar ministerie (OM).

'Gevangenispak slecht idee voor Nederlandse boef'

Waarom dragen Nederlandse gevangenen eigenlijk geen speciale tenues, zoals in de Verenigde Staten? Gestraften zijn hiermee goed herkenbaar en worden mogelijk eerder gepakt als ze er vandoor gaan. Volgens Peter van der Laan, hoogleraar Reclassering past een 'boevenpak' niet in het beleid van een snelle terugkeer naar de maatschappij.

Politie gaat verdachten opsporen met gezichtsherkenning

De politie begint vandaag met het opsporen van verdachten door gezichtsherkenning. Gezichten van verdachten kunnen worden vergeleken met die van bekenden van de politie. Wanneer rechercheurs een verdachte op een foto of filmpje willen identificeren, kunnen ze de foto door grote databases met gezichten halen. Is de persoon op die foto aanwezig in de database, dan wordt er alarm geslagen.

Toch geld voor mediation in strafrecht

Er is volgend jaar toch geld voor mediation in het strafrecht. De Tweede Kamer nam  een amendement op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan.

 

Bij mediation in strafrecht wordt gekeken of dader en slachtoffer gebaat zijn bij contact onder begeleiding van een mediator. Een slachtoffer kan hierdoor soms aangedaan leed beter verwerken en de dader ziet wat hij aanrichtte. Mediation is alleen aan de orde als het slachtoffer dit wil.Er is volgend jaar toch geld voor mediation in het strafrecht. De Tweede Kamer nam vandaag een amendement op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie aan.

Meldpunt klachtbehandeling over boa's

Heeft u weleens een klacht ingediend of willen indienen over een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)? Waar liep u tegenaan? Wist u waar u uw klacht moest indienen? Werd uw klacht naar tevredenheid afgehandeld? Bent u gewezen op een instantie waar u naar toe kunt stappen als u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtbehandeling? Laat ons weten wat uw ervaringen zijn met het indienen van een klacht over een boa of waarom u dat niet heeft gedaan, terwijl u het eigenlijk wel van plan was. Mail of bel (gratis) met 0800-33 55 555.

Alle PI's zijn voorzien van een re-integratiecentrum

Om recidive te voorkomen en gedetineerden een goede kans te geven op een geslaagde terugkeer in de maatschappij, is het van belang dat er een goede aansluiting is van maatschappelijke voorzieningen na detentie. Dit is bovendien terug te voeren tot de uit artikel 2 Penitentiaire Beginselenwet (hierna Pbw) voortvloeiende opdracht voor de penitentiaire inrichting om gedetineerden zoveel mogelijk voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij.

 

Alle PI's zijn voorzien van een re-integratiecentrum. Gedetineerden worden medeverantwoordelijk gemaakt voor hun eigen re-integratie. In de re-integratiecentra worden zij ondersteund in het regelen van de basisvoorwaarden voor een succesvolle re-integratie.

OM en politie lanceren darknet website in wereldwijde actieweek

Het Openbaar Ministerie en de politie in Nederland hebben vandaag een darknet website gelanceerd. Op de site is een overzicht te zien van aangehouden verkopers en van enkele honderden gebruikers, die inmiddels door de politie geïdentificeerd zijn. Het is één van de Nederlandse acties onder de vlag van Operatie Hyperion, een wereldwijde actieweek op het darknet van 22-28 oktober jl.

 

De acties waren gericht op gebruikers van online ondergrondse marktplaatsen. Ondergrondse marktplaatsen zijn websites waar grootschalig wordt gehandeld in verboden goederen, zoals drugs, wapens en hacking tools.

Nieuwe handvatten AFM helpen witwassen voorkomen

In 2015 heeft de AFM een themaonderzoek uitgevoerd over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door beleggingsondernemingen die zich richten op particuliere beleggers. De Wwft omvat kaders over onder meer het uitvoeren van cliëntonderzoeken, zoals de identificatie en verificatie van cliënt(en) en de uiteindelijk belanghebbende(n), en de meldplicht bij (voorgenomen) ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). De recente mediaberichtgeving in het kader van de ‘Panama Papers’, en de maatschappelijke aandacht daarvoor, onderstrepen overigens het belang van naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft.

 

Naar aanleiding van dit themaonderzoek heeft de AFM good practices geformuleerd voor deze doelgroep en op de website geplaatst. Deze good practices kunnen ook beleggingsinstellingen / instellingen ter collectieve belegging in effecten / financiële dienstverleners ondersteunen in de aanscherping van procedures en maatregelen ter voorkoming van integriteitsrisico’s, zoals witwassen en terrorismefinanciering. 

Voormijnkleinkind.nl schendt privacyrechten kind

Stichting Voor Mijn Kleinkind handelt in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens door op internet gegevens te publiceren van kinderen met wie grootouders contact zoeken. Hiermee schendt zij de privacyrechten van de betreffende kinderen en hun ouders. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek. Als de stichting haar werkwijze niet in overeenstemming brengt met de wet, kan de AP handhavende maatregelen nemen.

Alcoholslot per direct van de baan, leverancier stopt ermee

Automobilisten met een alcoholslot in hun auto kunnen dit nog voor het einde van dit jaar laten verwijderen. Dat schrijft minister Schultz aan de Tweede Kamer.

De directe aanleiding voor de stap komt van de leverancier van de sloten, die ze ook inbouwt en uitleest. Het bedrijf kan volgens Schultz geen winst meer maken en stopt met de apparaten. Dit komt doordat het aantal automobilisten met een alcoholslot het afgelopen jaar is gekelderd van enkele duizenden tot zo'n 900.

Tweede Kamer praat over aanpassing levenslang

Moet de uitvoering van levenslange gevangenisstraf worden aangepast, en hoe dan? Daarover debatteert de Tweede Kamer morgenavond (donderdag 8 september). Staatssecretaris Dijkhoff heeft in juni voorgesteld om na 25 jaar een tussentijdse toets mogelijk te maken voor levenslang gestraften, door een commissie die hem adviseert. De Raad voor de rechtspraak vindt dat rechters zo’n toets moeten doen.

Strafbaarstelling binnenbrengen legale goederen in PI’s

Bij brief van 7 september 2016 heeft staatssecretaris Dijkhoff de Voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat het van groot belang is om in de inrichting verboden goederen, zoals (mini)telefoons en informatiedragers uit een inrichting te weren in verband met de orde en de veiligheid van medegedetineerden en personeel. Daarom is de staatssecretaris voornemens het binnenbrengen van in de inrichting verboden voorwerpen in de PI strafbaar te stellen. Onder die strafbaarstelling zal ook de situatie vallen waarin dergelijke voorwerpen met (technische) hulpmiddelen - zoals drones of tennisballen - de inrichting worden binnengebracht.

Levenslange gevangenisstraf nog steeds strijdig met internationale regels, ondanks wijzigingsvoorstellen staatssecretaris Dijkhoff

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) laat zich kritisch uit over het voorstel van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om de uitvoering van de levenslange gevangenisstraf te wijzigen. De Afdeling advisering concludeert dat de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland ook na implementatie van de voorgenomen beleidswijzigingen niet aan de eisen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voldoet.

Taakstraf van 40 uur voor theorie-fraude

Afgelopen week veroordeelde de rechtbank in Almelo een man tot een werkstraf van 40 uur voor fraude bij het theorie-examen. De man probeerde het examen te halen met hulp van buitenaf. Alerte CBR medewerkers constateerden tijdens het examen dat de man voorzegapparatuur bij zich droeg. De rechter sprak over een ernstig feit en oordeelde dat hier de verkeersveiligheid in het geding is. Om de verkeersveiligheid te garanderen hanteert het CBR een zero tolerance beleid op het gebied van fraude. Bovendien doen wij altijd aangifte bij de politie.

Gemeente mag adres wietkwekerij niet publiceren

Gemeente Renkum heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de eerder op de gemeentesite gepubliceerde adressen van opgerolde wietkwekerijen van de site verwijderd. Het op internet plaatsen van dit soort ‘wietadressen’ is niet noodzakelijk om de wettelijke verplichting van de gemeente om de openbare orde te handhaven te kunnen uitvoeren en daarmee in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het publiceren van een wietadres op internet kan met name voor de (toekomstige) pandeigenaar, verhuurder of huurder die niets met de plantage te maken heeft, zeer belastend zijn. Gemeente Renkum heeft aangegeven in de toekomst geen wietadressen meer te publiceren op internet.

Lancering Social Impact Bond: “Werk na Detentie”

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO, Start Foundation en Oranje Fonds zijn een innovatieve samenwerking gestart om ex-gedetineerden aan het werk te helpen en zo recidive te verlagen.

Dijkhoff: na 25 jaar kans op vrijlating bij levenslang

Levenslang gestraften moeten na 25 jaar kans maken op vrijlating. Een adviescommissie moet gaan bekijken of een gevangene daarvoor in aanmerking komt. Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer. In het voorstel, dat Dijkhoff in Nieuwsuur bekendmaakt, hoort de adviescommissie naast de gedetineerde ook nabestaanden en slachtoffers. Ook worden gevangenen voor hun eventuele vrijlating psychiatrisch onderzocht door het Pieter Baan Centrum. De commissie legt haar oordeel vervolgens voor aan de staatssecretaris van Justitie. Die per geval beslist. De regeling zou ook moeten gelden voor mensen die nu levenslang vastzitten.

Agressieve patiënt vaker opgesloten in tbs-kliniek

Geestelijke gezondheidszorg ‘Gewone’ patiënten zitten tussen veroordeelden in tbs-kliniek. En dat gebeurt steeds vaker. Achtendertig psychiatrisch patiënten zitten zonder strafrechtelijke veroordeling opgesloten in tbs-klinieken. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het gaat om mensen die vanwege hun stoornis potentieel gevaarlijk zijn, maar vaak geen misdrijf hebben gepleegd. Omdat ggz-instellingen de nodige beveiliging niet kunnen bieden, worden patiënten steeds vaker verplaatst naar een tbs-kliniek.

Bemiddeling AP bij verwijdering zoekresultaten Google

Sinds juli 2014 hebben 111 mensen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd om zoekresultaten op hun naam te verwijderen uit een zoekmachine. In alle gevallen ging het om Google. De AP heeft 32 keer bemiddeld bij Google. En er zo 24 keer voor kunnen zorgen dat Google de zoekresultaten verwijderde.

Sluiting Bijlmerbajes

De laatste gedetineerde vertrekt donderdag 2 juni uit de penitentiaire inrichting (PI) Amsterdam Over-Amstel (in de volksmond beter bekend als de Bijlmerbajes) en daarmee is de sluiting van één van Nederlands meest bekende gevangenissen een feit.

Beroepscommissie RSJ beslist: moordenaar Theo van Gogh moet uit de EBI

De moordenaar van Theo van Gogh moet uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught worden geplaatst. Dat heeft de beroepscommissie van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ) besloten. Gedetineerde is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij verblijft ruim tien jaar in de EBI. In februari dit jaar is gedetineerde voor het eerst in beroep gegaan tegen de verlenging van zijn verblijf in de EBI. De RSJ heeft dat beroep gegrond verklaard en heeft de selectiefunctionaris opgedragen uiterlijk 12 augustus 2016 te beslissen over de overplaatsing van gedetineerde naar een andere inrichting.

Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft, Khadija Arib, Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman. Kalverboer (1960) zegt in een eerste reactie: 'Ik wil iets doen voor kinderen die buiten het directe blikveld vallen, zoals kinderen die mishandeld worden en die we niet kennen, kinderen van kwetsbare ouders die te zware lasten dragen. Het kinderrechtenverdrag bepaalt dat het belang van het kind eerste overweging is bij alle besluiten die er over kinderen genomen worden, dat elk kind recht heeft op ontwikkeling, het recht gehoord te worden en recht op gelijke behandeling. Dat is voor mij de basis van waaruit ik wil kijken naar de thema's die er spelen.'

Kinderombudsman: Rapport over klachtrecht in gesloten setting

Instellingen voor gesloten jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen moeten de klachten van jongeren serieuzer nemen, zo blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman. Volgens de Kinderombudsman komt het met enige regelmaat voor dat de groepsleiding – uit angst voor zijn eigen positie – probeert jongeren te weerhouden van het indienen van een klacht door het bieden van drinken, eten, verlof, geld of andere materiele zaken. Aan de andere kant grijpen jongeren het indienen van een klacht soms aan om de groepsleiding te pesten of een vergoeding te krijgen.

Duur wekelijks activiteitenprogramma in penitentiaire inrichtingen

De Afdeling advisering van de RSJ heeft geconstateerd dat de regelgeving inzake het aantal uren dat in het basisprogramma in PI’s wekelijks aan activiteiten wordt besteed niet eensluidend is. Naar het oordeel van de Afdeling advisering is hier sprake van een onwenselijke situatie. Voor de betrokken gedetineerden leidt dit tot onduidelijkheid terwijl het tegelijkertijd voor hen onmogelijk is een beroep te doen op de rechtsbescherming die in de penitentiaire wet- en regelgeving is vastgelegd. De Afdeling advisering van de RSJ adviseert om deze situatie zo snel mogelijk te wijzigen door op eenduidige wijze, bijvoorbeeld in de Penitentiaire maatregel of in een ministeriële regeling, vast te leggen dat in het basisprogramma van het regime van beperkte gemeenschap in de penitentiaire inrichtingen 43 uren aan activiteiten worden aangeboden.

Landelijke re-integratiedag

Op 8 maart 2016 organiseert het project re-integratie van (ex-) gedetineerden de Landelijke re-integratiecentrum dag in Nieuwersluis. De Re-integratie Centra (RIC) zijn een initiatief ontstaan vanuit de praktijk. Het RIC is een multifunctionele ruimte waar gedetineerden zelfstandig naar toe kunnen en kunnen werken aan hun re-integratie.

Ombudsman volgt aanhoudingen Feyenoordsupporters

De Nationale ombudsman is een verkenning gestart naar de aanhouding van 325 Feyenoordsupporters op zondag 21 februari jl. Dit verkennend onderzoek is een vervolg op zijn twee eerdere onderzoeken naar de behandeling van Feyenoordsupporters.

Van der Steur wil sexchatting met kinderen strafbaar stellen

Als het aan minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) ligt, worden seksualiserende communicatie met kinderen (sexchatting) en seksuele afpersing (sextortion) strafbaar. Via het strafrecht wil hij meer bescherming bieden tegen nieuwe digitale vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De maatregelen zijn onderdeel van een algehele modernisering van de zedenwetgeving, die naar verwachting dit najaar klaar is voor consultatie. Dit staat in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Ontslag op staande voet: Gebruik strafrechtelijke term (diefstal) in opzeggingsbrief bij misbruik bedrijfstankpas

Voor het antwoord op de vraag welke dringende reden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer is meegedeeld, komt niet steeds doorslaggevende betekenis toe aan de letterlijke tekst van de ontslagbrief, ook niet indien strafrechtelijke terminologie wordt gebruikt (zoals het woord “diefstal”). Uiteindelijk gaat het erom of voor de werknemer aanstonds duidelijk is welke dringende reden tot opzegging heeft geleid. Ook een in een ontslagbrief vermelde opzeggingsgrond dient mede te worden uitgelegd in het licht van de omstandigheden van het geval.

Verdachte wordt vanaf 1 maart actief gewezen op verhoorbijstand

Verdachten van strafbare feiten die zijn aangehouden of door de politie of een andere opsporingsinstantie worden uitgenodigd om te worden verhoord, hebben recht op bijstand van een advocaat tijdens het (politie)verhoor. Tenzij de verdachte expliciet afstand doet van dit recht of wanneer er een dringende noodzaak is om met het verhoor te beginnen, is er bij het verhoor dus een advocaat aanwezig. Vanaf 1 maart 2016 moet de verdachte, voor de start van het verhoor, door de opsporingsambtenaar actief worden gewezen op dit recht.

Meer mogelijkheden met VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt flexibeler. Zo wordt het mogelijk om een VOG af te wijzen op basis van politiegegevens. Ook wordt het voor sectoren mogelijkheid om hun personeel periodiek of continue te screenen. Aan deze uitbreiding zijn strikte voorwaarden verbonden, zo laat staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie weten aan de Tweede Kamer. Daarnaast zijn er signalen dat jongeren geen VOG aanvragen uit angst voor weigering, terwijl in 2015 maar 0,3 procent van de ruim 185.000 VOG’s voor jongeren werd geweigerd. Reden voor het ministerie om extra voorlichting te gaan geven.

Rapport: Arrestantenzorg Nederland

De Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg komen over het geheel genomen tot een positief oordeel over de uitvoering van de arrestantenzorg in Nederland. De professionaliseringsslag begint sinds de vorming van de nationale politie zijn vruchten af te werpen. Op landelijk niveau zijn er echter ook een aantal aandachtspunten.

Rapport: Klachtbehandeling door de politie

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft onderzocht hoe klagers de klachtbehandeling door de politie beleven. De meeste klagers blijken tevreden over de bejegening tijdens de klachtbehandeling. Velen vinden wel dat dat de politie onvoldoende met hun klacht heeft gedaan. De Inspectie constateert dat de politie daardoor kansen laat liggen om het vertrouwen van de burgers in de politie te herstellen. Ook is het leren van klachten binnen de politieorganisatie onvoldoende geborgd.

Vordering Wahv-gijzeling afgewezen, omdat onvoldoende is gebleken dat sprake is van betalingsonwil.

Herhaaldelijk leiden verzoeken van het OM tot gijzeling in verband met niet betaalde boetes tot afwijzing en niet zelden terecht. Immers, de wet biedt het OM voldoende instrumenten om tot inning over te gaan en gijzeling is daartoe een ultimum remedium, een uiterste middel.

 

In deze zaak heeft de Officier van Justitie ex art. 28 Wahv gijzeling van betrokkene gevorderd, omdat die een geldboete en verhogingen niet betaalt. Volgens de OvJ is sprake van betalingsonwil. De kantonrechter overweegt dat gijzeling alleen aan de orde kan zijn bij betalingsonwil. Onvoldoende is gebleken dat betrokkene in staat is tot betalen en de deurwaarder heeft geen verhaalsmogelijkheden gevonden. Dat betrokkene na de pleegdatum als kentekenhouder van een voertuig is geregistreerd, hij niet is geregistreerd in het Centraal Curatele- en bewindregister of het Centraal Insolventieregister en niet heeft aangegeven niet te kunnen betalen, betekent niet dat hij in staat is te betalen. Afwijzing van de vordering volgt.   (vgl. (de annotatie onder) Ktr. Amsterdam 12 mei 2015, Prg. 2015/174 m.nt. PJMR (ECLI:NL:RBAMS:2015:2758). PJMR    

 

De inspectie gaat leken-inspecteurs inzetten

Op donderdag 28 januari werd via de media bekend dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg 'het verhaal van de cliënt wil horen'. De inspectie wil onder meer lekeninspecteurs inschakelen bij het beoordelen van de kwaliteit van zorg.

Nationale ombudsman verkent burgerperspectief inspecties

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft een verkenning gedaan naar wat burgers verwachten van Rijksinspecties. Burgers hebben vrijwel dagelijks te maken met de inspecties omdat zij toezicht houden op veel aspecten van ons dagelijks leven. Met de opbrengst van de  verkenning wil de ombudsman in gesprek met de inspecties kijken hoe zij het burgerperspectief nog meer een plaats kunnen geven in hun dagelijks werk. Er bestaat bijvoorbeeld verwarring over de vraag wanneer mensen bij een inspectie terecht kunnen. En burgers willen meer input leveren voor de toezichthoudende taak van inspecties.

Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

De hoogte van de boete voor mensen met een uitkering wordt door UWV, SVB en gemeenten voortaan afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze verwijtbaar is en de omstandigheden van betrokkene. Dit betekent dat bij minder schuld ook een lagere boete wordt opgelegd. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hiermee wordt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) aangepast.

Landelijke controle op curatoren, bewindvoerders en mentoren van start

Vanaf 1 januari worden alle professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau. Dit Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant en beoordeelt of professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren voldoen aan de eisen die de wet aan ze stelt. Ook verzoeken van nieuwe ‘toetreders’ worden daar getoetst.

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016

Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2016.

Verbod manipulatie benchmarks

Naar aanleiding van de Libor-fraude is door middel van de Wijzigingswet financiële markten de manipulatie van benchmarks onder het wettelijk toezichtkader gebracht. Er is in artikel 5:58a Wft een verbod geïntroduceerd op het (trachten te) verstrekken of verspreiden van onjuiste of misleidende informatie ten behoeve van de vaststelling van een benchmark op basis waarvan het uit hoofde van een financieel instrument te betalen bedrag of de waarde van een financieel instrument wordt vastgesteld. Ook andere gedragingen met het oogmerk de vaststelling van een benchmark te manipuleren zijn verboden (zie hoofdstuk 5.4 van de Wft). Overtreding van deze verbodsbepalingen is in de Wet op de economische delicten tevens strafbaar gesteld als economisch delict (artikel 1 onderdeel 1°. WED). Onze wetgeving loopt hiermee vooruit op de Verordening en de Richtlijn betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik).

Verhoging tarieven VOG en Bibob-advies

Per 1 januari 2016 worden de tarieven van het Bibob-advies van het Landelijk Bureau Bibob en de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) verhoogd. De tariefsverhoging van de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) gaat in op 1 maart 2016 om gemeenten in staat te stellen de tariefswijziging te verwerken.

 

De verhogingen zijn het gevolg van de wens om de screeningsproducten die vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden aangeboden gezamenlijk meer kostendekkend te maken. De tarieven van de screeningsproducten zijn al tien jaar of langer niet meer verhoogd. Alle klanten van de screeningsproducten van Justis krijgen te maken met de verhoging: overheid, bedrijfsleven en burgers.

De succesvolle regeling waarmee vrijwilligers die met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking werken een gratis VOG kunnen aanvragen zal worden gehandhaafd en structureel geborgd. Dit verklaart een deel van de tariefsverhoging.

Vanaf 2016 zijn de tarieven als volgt:

 

Screeningsproduct Tarief 2015 Stijging Tarief 2016 VOG NP digitaal € 24,55 +40% € 33,85 (per 01-03-2016) VOG NP via gemeente € 30,05 +40% € 41,35 (per 01-03-2016) VOG RP € 147,50 +40% € 207,- BIBOB € 500,- +40% € 700,-

 

Per 1 januari 2016 worden de tarieven van het Bibob-advies van het Landelijk Bureau Bibob en de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) verhoogd. De tariefsverhoging van de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) gaat in op 1 maart 2016 om gemeenten in staat te stellen de tariefswijziging te verwerken.

 

 

HR: Belastingdienst mag identiteit tipgever geheim houden

De Hoge Raad heeft op 18 december geoordeeld dat het niet bekend maken van de naam van de tipgever op zichzelf onvoldoende aanleiding is om belastingaanslagen in deze zaak te vernietigen.

Aanscherping regels rechtsbijstand: Vanaf 1 maart 2016 recht op raadsman

Met het oog op toekomstige gevallen waarin de vraag aan de orde is of de verdachte aanspraak kan doen gelden op het recht op rechtsbijstand tijdens het politieverhoor, merkt de Hoge Raad een en ander op.

 

 • De Hoge Raad stelt vast dat het EHRM in een aantal gevallen heeft beslist dat het ontbreken van rechtsbijstand met betrekking tot het verhoor van de verdachte door de politie onder omstandigheden kan worden aangemerkt als een schending van art. 6 EVRM.

 

 • In het licht van de casuïstische rechtspraak van het EHRM acht de Hoge Raad dat de rechtszekerheid ermee gediend is dat de Hoge Raad thans overgaat tot een aanscherping van de regels betreffende de rechtsbijstand die in HR 1 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:770 zijn uiteengezet.

 

 • De Hoge Raad gaat er voortaan vanuit dat een aangehouden verdachte het recht heeft op bijstand van een raadsman tijdens zijn verhoor door de politie, behoudens bij het bestaan van dwingende redenen om dat recht te beperken.

 

 • De verdachte kan uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend doch in elk geval ondubbelzinnig afstand doen van dat recht. Dit brengt mee dat hij vóór de aanvang van het verhoor dient te worden gewezen op zijn recht op bijstand van een raadsman.

 

 • Het recht op zulke bijstand heeft niet alleen betrekking op het eerste verhoor, maar ook op daarop volgende verhoren.

 

 • De Hoge Raad heeft bij zijn afwegingen mede betrokken dat de Richtlijn binnen afzienbare termijn in de Nederlandse wetgeving zal (en in elk geval uiterlijk op 27 november 2016 moet) zijn geïmplementeerd, zodat aangenomen mag worden dat de eerder gesignaleerde beleidsmatige, organisatorische en financiële keuzes inmiddels zijn gemaakt.

 

 • Indien een aangehouden verdachte niet de gelegenheid is geboden om zich bij zijn verhoor door de politie te laten bijstaan door een raadsman, levert dat in beginsel een vormverzuim op als bedoeld in art. 359a Sv.

 

 • In HR 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3079 is beslist dat ingeval een aangehouden verdachte niet dan wel niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie een advocaat te raadplegen, zulks in beginsel een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv oplevert waardoor een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden, hetgeen in de regel dient te leiden tot uitsluiting van het bewijs van de verklaringen van de verdachte die zijn afgelegd voordat hij een advocaat kon raadplegen.

 

 • Het gaat dan om het onthouden aan de verdachte van de mogelijkheid na en in overleg met zijn raadsman zijn proceshouding tijdens het verhoor te bepalen. Zo een verzuim zal in de regel ernstiger zijn dan de afwezigheid van de raadsman tijdens dat verhoor.

 

 • Dit brengt mee dat – zolang de Richtlijn nog niet in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd dan wel de implementatietermijn van die Richtlijn nog niet is verstreken – het rechtsgevolg dat aan de afwezigheid van de raadsman bij het verhoor moet worden verbonden niet noodzakelijkerwijs behoeft te bestaan uit bewijsuitsluiting.

 

 • Bij het bepalen van de ernst van het verzuim is in het bijzonder van belang of de verhorende opsporingsambtenaren redelijkerwijze mochten aannemen dat niet de gelegenheid behoefde te worden geboden tot het verlenen van rechtsbijstand tijdens het verhoor.

 

 • Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat deze opsporingsambtenaren tot het onderhavige arrest niet bedacht behoefden te zijn op de aanscherping van de regels betreffende de rechtsbijstand en dat niet mag worden aangenomen dat zij onmiddellijk bekend zijn geraakt met de inhoud van dit arrest en de gevolgen daarvan voor de rechtspraktijk.

 

 • De Hoge Raad gaat ervan uit dat met ingang van 1 maart 2016 toepassing zal worden gegeven aan de regel dat een aangehouden verdachte het recht heeft op bijstand van een raadsman tijdens zijn verhoor door de politie.

Per 1 januari 2016 voorschot voor álle slachtoffers

Per 1 januari 2016 kunnen álle slachtoffers die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, een voorschot van de overheid krijgen. Slachtoffers zijn dan niet meer afhankelijk van de dader voor de uitbetaling. Het voorschot voor deze slachtoffers bedraagt maximaal €5000.

Privacy slachtoffers beter beschermd

Persoonlijke gegevens van slachtoffers zoals adres, telefoonnummer of woonplaats worden niet langer standaard beschikbaar gesteld aan de verdachte en zijn advocaat. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie van der Steur vandaag aan de Tweede Kamer. Door deze en andere maatregelen wil van der Steur de privacy van slachtoffers in de toekomst beter beschermen. “Privacy is juist voor slachtoffers van criminaliteit een groot goed. Door op een andere manier te informatie te delen, kunnen we een eind maken aan onnodige inbreuken op de privacy en de positie van slachtoffers verbeteren.“

Nieuwe Regeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie hebben een nieuwe Regeling voor late zwangerschapsafbreking (na 24 weken) en levensbeëindiging pasgeborenen (tot 1 jaar) opgesteld. Aanleiding is de evaluatie van de huidige Regeling. Doel van de Regeling is het bieden van duidelijkheid, transparantie, het waarborgen van zorgvuldig medisch handelen en het opbouwen van kennis. Met de oude regeling werd dit doel slechts gedeeltelijk bereikt.

Nepmails en vervalste bekeuringen

Het CJIB wil u waarschuwen voor vervalste verkeersboetes en nepmails. We blijven hier meldingen over ontvangen. De meeste komen uit Nederland en een enkele uit het buitenland. Hebt u een verkeersboete ontvangen en twijfelt u aan de echtheid, controleer dan in ieder geval het rekeningnummer van het CJIB.

Per 1 december 2015 regels omtrent Bezoek zonder Toezicht gewijzigd

Met ingang van 1 december 2015 veranderen de voorwaarden voor het verlenen van bezoek zonder toezicht. Hoofdstuk 3.8.1 van de bijlage van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen, waar de voorwaarden voor het verlenen van bezoek zonder toezicht zijn neergelegd, is aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat bezoek zonder toezicht voortaan ook mogelijk is in normaal beveiligde huizen van bewaring. Gedetineerden komen hiervoor in aanmerking na een aaneengesloten verblijf van zes maanden (voorheen drie maanden) in een normaal beveiligde penitentiaire inrichting.

Wetsvoorstellen waar Rechtspraak kritisch over adviseerde ingetrokken

Het kabinet trekt 2 wetsvoorstellen in: de verhoging van de griffierechten en de eigen bijdrage door gedetineerden aan hun gevangenschap gaan niet door. De Rechtspraak adviseerde eerder kritisch over de voorstellen. Dit staat in de brief die minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vrijdag stuurde aan de Tweede Kamer en waarin hij aankondigt dat er 250 miljoen euro op de V en J-begroting bij komt. De reden voor het intrekken van beide wetsvoorstellen is dat er ‘beperkt draagvlak’ is voor beide voorstellen, staat in de brief. Algemeen werd ervan uitgegaan dat de voorstellen niet door de Eerste Kamer zouden worden aangenomen.

Nationale ombudsman: Burgers zonder geld ten onrechte gevangen gezet

Mensen die boetes wel wilden betalen, maar niet konden betalen zijn onterecht gevangen gezet. Dit is de conclusie van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in het vandaag gepubliceerde rapport Gegijzeld door het systeem. De ombudsman onderzocht de praktijk waarbij mensen worden gegijzeld omdat zij een verkeersboete of strafbeschikking niet betalen.

Vragen en antwoorden over verlaging verkeersboete

De kantonrechter in Arnhem (rechtbank Gelderland) besliste recentelijk in een zaak over de hoogte van een verkeersboete die een man uit Nijmegen kreeg. De rechter oordeelde dat de boete te hoog was, omdat de minister boetes in een aantal jaren te veel heeft verhoogd. De man die deze boete kreeg, moet het bedrag dat te veel aan hem in rekening is gebracht, terugkrijgen van de overheid. Een kantonrechter van de rechtbank Overijssel oordeelde gisteren in een vergelijkbare zaak van een man uit Almelo, dat de minister de boetes wél mocht verhogen zoals hij deed.  

Hoe verhouden deze uitspraken zich tot elkaar en heeft de uitspraak over de boete van de man uit Nijmegen gevolgen voor andere boetes? En kunnen nu meer mensen die een boete kregen, geld terugkrijgen? 6 vragen en antwoorden.

Rechter kraakt te hoge boete

Verkeersboetes in Nederland zijn de afgelopen jaren op een onrechtmatige manier opgeschroefd om de staatskas te spekken.

Dat concludeert de kantonrechter in Arnhem in een zaak van een Nijmegenaar die de hoogte van zijn bekeuring - 32 euro - aanvocht. In zijn vonnis verklaart de rechter de verhogingen in strijd met de wet, alleen een inflatiecorrectie staat hij toe. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) moet de Nijmegenaar nu 9 euro terugbetalen.

Wetsvoorstel Europees onderzoeksbevel biedt onvoldoende bescherming

Het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat het Europees onderzoeksbevel (EOB) in de Nederlandse wet wordt opgenomen, biedt onvoldoende waarborgen voor de rechtsbescherming van verdachten en mensen en organisaties die niets met een verdenking te maken hebben. Dat staat in het wetgevingsadvies van de Raad voor de rechtspraak dat naar minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie is gestuurd. Aanleiding is het wetsvoorstel dat regelt dat het Europees onderzoeksbevel, een zogenoemde richtlijn van de Europese Unie (EU), in het Nederlands Wetboek van Strafvordering wordt opgenomen.

Het alcoholslot: een mislukt project

Twee automobilisten die niet wilden meewerken aan een alcoholslot in hun auto, krijgen hun rijbewijs voorlopig terug. Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat het CBR binnen zeven dagen hun rijbewijs moet retourneren.

Financiële belangen en bureaucratie bedreigen kwaliteit en toegang jeugdhulp

De Kinderombudsman constateert dat de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd, doordat gemeenten omwille van de kosten steeds vaker op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind.

Recht tot vervolging in jeugdzaken die te lang duren onaangetast

De Hoge Raad houdt ook in het jeugdrecht vast aan de lijn dat het Openbaar Ministerie het recht tot vervolgen niet kan worden ontnomen in zaken die te lang duren.

 

OM niet ontvankelijk

In deze zaak heeft de rechtbank het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard in de vervolging van een minderjarige voor winkeldiefstal omdat de zaak te lang heeft geduurd. De redelijke termijn volgens het Europese Mensenrechtenverdrag was overschreden. De Hoge Raad heeft tot dusver gesteld dat overschrijding van de redelijke termijn niet kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM. Soms zijn er rechters, zoals in deze zaak, die deze regel niet volgen. Advocaat-generaal Spronken stelt de regel die de Hoge Raad hanteert aan de orde in een cassatie in het belang der wet.

 

Opvoedend effect

Zij stelt dat jeugdige verdachten snel moeten worden berecht omdat anders het opvoedend effect van die berechting verloren gaat en de berechting zelfs een negatief effect kan hebben op het kind. Daarom moet het volgens haar in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn het Openbaar Ministerie het recht tot vervolgen te ontnemen. Ook vindt zij de redelijke termijn van 16 maanden te lang en stelt ze een termijn van 6 maanden voor.

 

Redelijke termijn

De Hoge Raad benadrukt ook het grote belang van een snelle behandeling van strafzaken tegen jeugdigen. Maar met de sanctie die de advocaat-generaal voorstelt bij overschrijding van de redelijke termijn gaat de Hoge Raad niet mee. Het OM het recht tot vervolging ontnemen is wat de Hoge Raad betreft een te zwaar middel. Daarbij wijst de Hoge Raad bijvoorbeeld op het belang van mogelijke slachtoffers bij vervolging van de jeugdige. Als een zaak te lang heeft geduurd, kan de rechter de straf verlagen of een jeugdige verdachte schuldig verklaren zonder een straf op te leggen. De Hoge Raad blijft ook vasthouden aan de termijn van 16 maanden. Niet alleen moet een berechting snel gebeuren, het moet ook goed gebeuren. Een 16-maanden termijn komt tegemoet aan die beide belangen.

OM mag opnamen van geweldsincidenten tonen om daders te vinden

Het Openbaar Ministerie mag in de openbare ruimte opgenomen camerabeelden van ernstige publieke geweldincidenten in het openbaar tonen om zo dader(s) van dit geweld te kunnen opsporen. In het algemeen vormt dat geen ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte. Dat kan anders liggen als ook voor een lichter opsporingsmiddel had kunnen worden gekozen om het doel te bereiken. In zo’n geval kan dat gevolgen hebben voor de op te leggen straf. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld in de zaak van een minderjarige verdachte die samen met anderen in Eindhoven in 2013 meermalen tegen het hoofd van een weerloos slachtoffer schopte.

Mensen proberen vaker zelf vervolging af te dwingen

Het aantal mensen dat een klacht indient als het Openbaar Ministerie besluit geen vervolging in te stellen na aangifte van een strafbaar feit, neemt flink toe. In 2005 gebeurde dat nog 2.225 keer , in 2010 2.553 keer en vorig jaar 3.107 keer. Mensen zijn mondiger en de mogelijkheid een klacht in te dienen, is bekender geworden, stelt raadsheer Jan Wolter Wabeke. Ongeveer 10 procent van de klagers krijgt gelijk.

Nieuw protocol AAFD: Actieve of passieve medewerking van belastingadviseur aan fraude!?’

Op 26 juni jl. is in de Staatscourant de opvolger van de Richtlijnen AAFD gepubliceerd; het Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen. In het nieuwe Protocol wordt naast de in het oog springende wijzigingen in (i) het drempelbedrag van het fiscale nadeel (€ 100.000) en (ii) de wijze waarop het overleg tussen het de Belastingdienst en het OM plaatsvindt (‘afstemmingsoverleg’ in plaats van selectie- en tripartitieoverleg), ook het criterium van de ‘Medewerking van adviseur, deskundige derde of douane-expediteur’ nader ingekleurd.

Alcoholslotprogramma blijft overeind voor oude gevallen

Het alcoholslotprogramma blijft overeind voor oude gevallen, zo is het oordeel van de kortgedingrechter in Den Haag in een zaak tussen 98 personen en de Staat. De 98 personen wilden na uitspraken van de Hoge Raad en de Raad van State, die erop neerkomen dat het alcoholslotprogramma in bestaande vorm niet kan voortbestaan, afdwingen dat zij onder hun alcoholslot uit zouden kunnen komen. Omdat zij dit programma al opgelegd kregen voordat deze uitspraken gedaan zijn, is dit volgens de kortgedingrechter onmogelijk.

Geslaagd beroep op noodweerexces

Verdachte is onder hevige gemoedsbeweging met zijn auto op een tweetal voetgangers ingereden die kort daarvoor verdachte en zijn vrienden hebben belaagd. Hof neemt noodweerexces aan en ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging.

Per 1 juli 2015 hogere straffen voor computercriminaliteit

Per 1 juli 2015 gelden hogere straffen voor computercriminaliteit. Dit als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet voor de implementatie van een Europese richtlijn over aanvallen op informatiesystemen.

Verlof in het kader van resocialisatie van levenslang gestrafte

Ook een levenslang gestrafte gedetineerde moet voor verlof in aanmerking komen. Tot deze uitspraak kwam de beroepscommissie naar aanleiding van een beroep van een man die in 1989 tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld.

RSJ: Geen insluiting tijdens de arbeid

In gevangenissen en huizen van bewaring mogen gedetineerden die structureel arbeidsongeschikt zijn niet in hun cel worden ingesloten tijdens de arbeidstijd. In eerdere uitspraken had de beroepscommissie al bepaald dat veroordeelde gedetineerden die verplicht zijn te werken, maar structureel arbeidsongeschikt zijn, niet mogen worden ingesloten tijdens de arbeidsuren. Het ging hier om gevangenissen met een regime van algehele gemeenschap, waarin gedetineerden overdag of aan activiteiten deelnemen of zich buiten hun cel kunnen bewegen. Het regime van algehele gemeenschap is per maart 2014 vrijwel afgeschaft en vervangen door een regime van beperkte gemeenschap. In dit regime moeten gedetineerden als er geen activiteiten zijn op hun cel blijven. De jurisprudentie is nu doorgetrokken naar veroordeelde gedetineerden in een regime van beperkte gemeenschap en naar onveroordeelde gedetineerden die niet verplicht zijn te werken in een huis van bewaring. Een derde uitspraak betreft de positie van de AOW-ers. Zij zijn evenmin verplicht te werken, maar als zij dat willen en structureel arbeidsongeschikt worden bevonden, mogen ook zij niet worden ingesloten tijdens de arbeidstijd.

Zeven vragen over uitspraken over het alcoholslot

Deze week waren er twee uitspraken over het alcoholslotprogramma (ASP): één door de Hoge Raad, de hoogste rechter op het gebied van onder meer het strafrecht, en één door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Tekst en uitleg bij deze twee uitspraken.

Raad van State: CBR mag geen alcoholslot meer opleggen

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kan niet langer bestuurders die te veel hebben gedronken verplichten een alcoholslot in de auto te monteren. Dit is het gevolg van  een uitspraak die de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vanochtend heeft gedaan.  Het opleggen van een alcoholslot aan bestuurders die te veel hebben gedronken kan “onevenredig” streng uitwerken omdat de maatregel onvoldoende rekening houdt met “persoonlijke omstandigheden”, aldus de Raad van State.

Hoge Raad: Geen strafvervolging naast alcoholslot

Iemand die verplicht moet deelnemen aan het alcoholslotprogramma kan daarnaast niet ook nog strafrechtelijk worden vervolgd. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

Nieuwe Opiumwet vanaf maart: voorbereiding hennepteelt strafbaar

Het Openbaar Ministerie (OM), politie, FIOD, Belastingdienst, gemeenten, provincies en het Rijk treden met ingang van 1 maart 2015 gezamenlijk op tegen facilitators van illegale hennepteelt. Per die datum is de nieuwe Opiumwet Artikel 11a van kracht, die voorbereidingshandelingen van illegale hennepteelt strafbaar stelt. Op diverse plekken vinden controles plaats. Deze nieuwe wet biedt het OM en de politie de mogelijkheid strafrechtelijk in te grijpen, nog voordat er daadwerkelijk hennep wordt geteeld en gevaarlijke kwekerijen in werking zijn. De wet bestrijdt beroeps- en bedrijfsmatige illegale hennepteelt.

'Opleggen alcoholslot drankrijders blokkeert verdere straf'

OM-cassatie over het alcoholslot. CAG: opleggen alcoholslotmaatregel blokkeert de latere strafvervolging t.z.v. art. 8 WVW94, rijden onder invloed. Daaraan staat het beginsel van ne bis in idem in de weg, omdat het i.c. hetzelfde feit betreft. Dat geldt niet alleen bij deelname aan het bestuursrechtelijke alcoholslotprogramma (ASP), maar ook voor de zaken waarin het rijbewijs voor de duur van vijf jaar ongeldig is verklaard, omdat iemand niet aan het programma van het alcoholslot deelneemt. Het oordeel van het Hof dat het OM niet-ontvankelijk is in de vervolging getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is i.c. niet onbegrijpelijk. De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

Huisbezoek belangrijker in bestrijding fraude pgb

Huisbezoeken aan zowel bestaande als nieuwe houders van een persoonsgebondenbudget (pgb) worden belangrijker in de bestrijding van fraude met het pgb. Tevens krijgen de bezoeken een grotere rol in de voorlichting van budgethouders.

Omzet-gerelateerde geldboetes

Op 1 januari jl. is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit in werking getreden. Deze wet brengt verruimde delictsomschrijvingen, verhoogde strafmaxima, verlengde verjaringstermijnen en meer opsporingsbevoegdheden voor economische delicten. Voor rechtspersonen introduceert deze wet bovendien de omzet-gerelateerde geldboete. Indien de maximale geldboetecategorie geen passende bestraffing toelaat, zal de rechter tegenwoordig een geldboete kunnen opleggen ...

Kritiek op huidige praktijk strafbeschikkingen

De wijze waarop het openbaar ministerie strafbeschikkingen uitvaardigt, schiet op een aantal punten tekort. Dat concludeert procureur-generaal bij de Hoge Raad, J.W. Fokkens in een rapport dat gisteren aan de minister van Veiligheid en Justitie is aangeboden. Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat de procureur-generaal heeft laten instellen naar de vraag of de wettelijke regeling van de strafbeschikking in de praktijk voldoende wordt nageleefd.

Oordeel Gerechtshof over promoveren/degraderen

Het ingevoerde systeem van promoveren/degraderen in het gevangeniswezen is rechtmatig. Het Gerechtshof te Den Haag oordeelde op 16 december 2014 dat geschillen over dit systeem dienen te worden voorgelegd aan de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Eerder had de RSJ al geoordeeld dat het nieuwe stelsel niet in strijd is met de wet. Het Hof heeft de zaak van 59 gedetineerden alsnog niet-ontvankelijk verklaard en het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 24 juni 2014 vernietigd. In dit vonnis had de voorzieningenrechter geoordeeld dat het plusprogramma in strijd was met de Penitentiaire beginselenwet. Daarmee haalde deze rechter een streep door het nieuwe systeem van promoveren en degraderen. Het Gerechtshof is het niet eens met deze uitspraak. Niet de civiele rechter maar de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is de bevoegde instantie om te oordelen over geschillen inzake het nieuwe systeem van promoveren en degraderen. Op 26 november 2014 oordeelde de RSJ al dat het nieuwe systeem niet in strijd is met de Penitentiaire beginselenwet.

De Implementatiewet EU-richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures treedt in werking

Per 1 janauri 2015 treedt de Implementatiewet EU-richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures alsmede het uitvoeringsbesluit (Besluit mededeling van rechten in strafzaken) in werking. Deze wet implementeert Richtlijn 2012/13/EU over het recht op informatie in strafprocedures in het Wetboek van Strafvordering. Het verstrekken van deze informatie draagt bij aan het waarborgen van het recht van de verdachte op een eerlijk proces. Hierbij gaat het om het informeren van de verdachte over de rechten die hem reeds uit hoofde van bestaande wetgeving of jurisprudentie toekomen.

De richtlijn geeft minimumregels met betrekking tot het recht op informatie van verdachten in strafprocedures.

 • informatie over bepaalde strafvorderlijke rechten die de verdachte toekomen in een strafprocedure;
 • informatie over het strafbare feit waarvan de verdachte wordt verdacht en de tenlastelegging; en
 • informatie uit het strafdossier.

De richtlijn bevat ook informatie over bepaalde rechten voor een persoon die is aangehouden met het oog op de uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel in de overleveringsprocedure.

RSJ: Geen degradatie op grond van één incident

Een gedetineerde mag niet op grond van een enkel incident worden teruggeplaatst van het plusprogramma naar het basisprogramma. Per 1 maart 2014 geldt voor gedetineerden het systeem van promoveren en degraderen. In dit systeem kan bestendig positief gedrag leiden tot promotie van de gedetineerde naar een plusprogramma. Hierin worden meer en andere activiteiten geboden en genieten gedetineerden zekere vrijheden binnen de inrichting, Bij negatief gedrag kan de directeur van een penitentiaire inrichting een gedetineerde degraderen naar het basisprogramma. Ten gevolge hiervan komt deze ook niet meer in aanmerking voor plaatsing in inrichtingen met meer vrijheden en verlof. In deze zaak was de gedetineerde gestraft voor een vechtpartij. De beroepscommissie heeft geoordeeld dat de directeur zijn beslissing tot degradatie niet op een enkel incident mag baseren. Hij moet ook het structurele gedrag van de betrokken gedetineerde bij zijn beslissing betrekken. De directeur had in zijn beslissing tot degradatie, zonder een dergelijke afweging te maken, verwezen naar de disciplinaire straf die de gedetineerde had gekregen voor de vechtpartij. Dat is dus volgens de beroepscommissie onvoldoende. Zie voor de precieze overwegingen de bijgevoegde uitspraak.

Vervolguitspraak over het opnemen van alle gesprekken in de penitentiaire inrichtingen

Naar aanleiding van een uitspraak van de RSJ is de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met een aanwijzing gekomen waarbij het standaard opnemen van alle telefoongesprekken is beperkt. Een gedetineerde stelde aan de orde dat de reikwijdte van deze aanwijzing veel te ruim is. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van gedetineerden die op de GVM-lijst (gedetineerden met een vlucht- en maatschappelijk risico) staan (nu 74) heeft de Staatssecretaris meer dan de helft van de inrichtingen aangewezen waar telefoongesprekken standaard worden opgenomen. Naar het oordeel van de beroepscommissie voert het te ver om vanwege de (mogelijke) aanwezigheid van GVM-gedetineerden in een inrichting alle vanuit die inrichting gevoerde gesprekken op te nemen. Bij het maken van een dergelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van gedetineerden dient maatwerk te worden geleverd. Dat vereist (telkens) een belangenafweging door de directeur. Nu dat niet is gebeurd is het beroep van de gedetineerde gegrond verklaard. Voor de precieze overwegingen van de beroepscommissie wordt verwezen naar bijgevoegde uitspraak.

CBR houdt nieuwe zaken alcoholslotprogramma aan

Het CBR houdt voorlopig nieuwe zaken en lopende bezwaarzaken voor het alcoholslotprogramma (ASP) aan. Het gaat om het opleggen van een alcoholslot aan mensen die door de politie betrapt zijn op het rijden met te veel drank op. Het ASP wordt opgelegd aan bestuurders die met een promillage tussen 1.3 en 1.8 (beginnende bestuurders 1.0) achter het stuur zijn aangetroffen.

Sneller ingrijpen bij gevaarlijk gedrag beginnende bestuurder

Sinds 1 oktober wordt sneller actie ondernomen tegen beginnende bestuurders die zich gevaarlijk of roekeloos gedragen in het verkeer. De beginnersregeling wordt aangescherpt, zodat bestuurders al bij twee in plaats van drie strafpunten binnen vijf jaar naar het CBR worden gestuurd voor een rijvaardigheidsonderzoek. De nieuwe norm moet de verkeersveiligheid vergroten.

Kinderen krijgen vaker stem in rechtszaken

Problematische echtscheidingen, voogdijkwesties, uithuisplaatsingen; gezinsproblemen leiden regelmatig tot een rechtszaak. Ouders kunnen advocaten inhuren om hun belangen goed te vertegenwoordigen, maar wie komt op voor het kind? Op aandringen van de Kinderombudsman hebben de gerechten richtlijnen opgesteld voor de benoeming van een bijzondere curator, die uitsluitend de belangen van het kind behartigt.

OM niet ontvankelijk vanwege reeds opgelegde alcoholslot CBR

Het hof verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van de verdachte ter zake van rijden onder invloed (art. 8 WVW). Voor dit feit had het CBR eerder aan de verdachte de bestuursrechtelijke maatregel van het alcoholslot opgelegd.

Behandelduur TBS omlaag

De gemiddelde behandelduur in de TBS is gedaald van bijna tien naar 8,4 jaar. Dat blijkt uit de kerncijfers 2009-2013 van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die gisteren werden bekendgemaakt. Verkorting van de behandelduur is de spil van de afspraken die staatssecretaris Teeven eerder maakte met het forensische veld.

Toepassing van de Wet bibob in de vastgoedsector

De Wet bibob wordt hoofdzakelijk toegepast op vergunningen. Sinds 1 juli 2013 is de wet ook van toepassing op vastgoedtransacties waarbij een overheidsinstantie partij is. De wet stelt hen in staat onderzoek te laten verrichten naar de wederpartij om na te gaan of de transactie kan worden aangegaan of in stand kan worden gelaten zonder dat daardoor criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Verschillende gemeenten zijn inmiddels bezig met de implementatie van de Wet bibob in de vastgoedsector. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de onlangs door het Ministerie van Veiligheid en Justitie uitgebrachte ‘Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties van de overheid’.

Kabinet: raadsman aanwezig bij politieverhoor

De politie moet er straks voor zorgen dat een aangehouden verdachte een beroep kan doen op bijstand van een raadsman tijdens het politieverhoor. Bij deze verhoren mag de raadsman aanwezig zijn en daaraan deelnemen. Hij mag onder meer vragen stellen, opmerkingen maken en om een time out vragen. Een en ander blijkt uit twee wetsvoorstellen van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Aanwijzing gebruik sepotgronden

De Aanwijzing gebruik sepotgronden (2014A007), afkomstig van het College van procureurs-generaal, treedt in werking op 1 september 2014. Deze aanwijzing geeft regels voor de wijze waarop sepotgronden gehanteerd en geregistreerd moeten worden. De bijlage bevat een opsomming van de sepotgronden, elk voorzien van een cijfercode en een toelichting. Verder regelt deze aanwijzing de wijze waarop klachten over de genomen sepotbeslissing worden behandeld.

Inwerkingtreding Wet herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken

Per 1 juli 2014 is de Wet herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken in werking getreden. Deze wet strekt tot aanpassing van de regeling inzake de uitoefening van extraterritoriale rechtsmacht door Nederland. Het bepaalt de reikwijdte van de mogelijkheden om strafbare feiten die in het buitenland zijn begaan hier in Nederland te vervolgen en te berechten.

Inzet stille sms en IMS-catcher bij opsporing mag

Stille sms en een IMSI-catcher mogen worden gebruikt bij de opsporing van een verdachte. Wanneer deze technische opsporingsmiddelen slechts beperkt inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van een verdachte dan is voor de inzet van deze middelen geen aparte wettelijke regeling  nodig. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld in drie zaken waarin advocaten bezwaar maakten tegen in hun ogen onrechtmatige inzet van deze opsporingsmethoden.

Nieuwe detentieregime met minder uren buiten de cel onvoldoende wettelijke basis

De kortgedingrechter van de rechtbank Den Haag heeft in haar uitspraak geoordeeld dat het nieuwe detentieregime met minder uren buiten de cel onvoldoende wettelijke basis heeft. Daarom beveelt de kortgedingrechter de Staat om de versobering van het dagprogramma van gedetineerden die hiertegen een kort geding aanspanden gedeeltelijk weer terug te draaien. Dit houdt onder meer in dat zij ten minste 59 uur per week buiten hun cel mogen doorbrenge. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, dhr. Teeven, heeft na bekendwording van de uitspraak laten weten tegen deze uitspraak in beroep te gaan.

Proef met geldleningen voor verdachten

Bekennende verdachten kunnen vanaf juli bij de Kredietbank Rotterdam een rentedragende lening afsluiten om schade die zij veroorzaakt hebben zo snel mogelijk te vergoeden. De gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie starten deze proef om de positie van slachtoffers in strafzaken te verbeteren.

Online ouderlijk gezag aanvragen: snel en eenvoudig

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag is nog maar een kleine moeite nu het ook online kan. Eerder moesten ouders die niet gehuwd zijn, een geboorteakte opvragen bij de gemeente, en dat samen met een kopie van hun identiteitsbewijzen opsturen naar de rechtbank.

Inwerkingtreding Wet verbetering aanpak fraude identiteitsbewijzen

Met ingang van 1 mei 2014 is de Wet verbetering aanpak fraude identiteitsbewijzen in werking getreden. Deze wet verbetert in het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheden voor fraudebestrijding met identiteitsbewijzen en de identificatie van verdachten en veroordeelden. De regering wil hiermee fraude met identiteitsbewijzen terugdringen en de betrouwbaarheid van deze bewijzen handhaven. Naast fraude met reisdocumenten wordt ook fraude met identiteitsbewijzen strafbaar. Daarnaast komt er een verbod van fraude met biometrische kenmerken en biometrische persoonsgegevens. Overheidsorganen krijgen in de strafrechtketen de mogelijkheid om het Burgerservicenummer te gebruiken voor het uitwisselen van informatie over justitiabele met instanties buiten de strafrechtsketen.

Regeling verlof en STP jeugdigen

De Regeling verlof en STP jeugdigen is op 1 april 2014 inwerking getreden (Stcrt. 2014, 9440). De regeling is van toepassing op alle verlofaanvragen en aanvragen voor scholings- en trainingsprogramma’s die vier weken na de inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend. Dat betekent dat vanaf dinsdag 29 april 2014 aanvragen voor verlof of SIP conform deze regeling moeten worden aangevraagd en beoordeeld. De regeling vervangt het (thans geldende) Verloftoetsingskader Justitiële Jeugdinrichtingen van 15 oktober 2012. De regeling komt grotendeels overeen met de afspraken zoals vastgelegd in het Verloftoetsingskader. De regeling bevat ook nieuwe onderdelen, bijvoorbeeld elektronisch toezicht als mogelijke voorwaarde bij verlof en STP. Een aantal bestaande afspraken zijn geconcretiseerd of aangepast. Daarnaast komen bepaalde onderwerpen uit het verloftoesingskader niet terug in de regeling, omdat deze buiten de reikwijdte van de regeling vallen, bijvoorbeeld ander verblijf buiten de inrichting en de informatieverstrekking aan derden.

Hypotheek in gevaar bij-hennep in eigen huis

Politie, OM en de Nederlandse hypotheekverstrekkers, vertegenwoordigd door de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), binden in de regio Zeeland-West-Brabant samen de strijd aan tegen hennepteelt in koopwoningen. Zij hebben daarom een convenant gesloten. Naast strafrechtelijke vervolging lopen huiseigenaren die hun woningen gebruiken voor hennepteelt hierdoor ook extra kans om hun hypotheek en woning kwijt te raken.

Promoveren/degraderen systeem binnen gevangenis in werking

Het gedrag van gedetineerden bepaalt vanaf  1 maart 2014 voor welke activiteiten hij in aanmerking komt. Gedetineerden die zes weken lang op alle onderdelen van een lijst met gedragsregels positief scoren, komen in aanmerking voor promotie naar een ‘plusprogramma’. Bij ongewenst gedrag volgt degradatie naar het basisprogramma. Het plusprogramma omvat 48 uur aan activiteiten per week en wordt niet aangeboden in huizen van bewaring. Daarmee is het plusprogramma wat betreft het aantal uren gelijk aan het huidige gevangenisregime. Het basisprogramma omvat 43 uren aan activiteiten en is daarmee een versobering ten opzichte van het huidige regime. Het promotie/degradatiemodel volgt uit de ‘Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met de invoering van promoveren en degraderen van gedetineerden’ die op 1 maart 2014 in werking is getreden. Door de invoering van het promotie/degradatiesysteem wordt het nemen van eigen verantwoordelijkheid door gedetineerden beloond.

Eigen bijdrage verblijf gedetineerden werkt contraproductief

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is tegen de eigen bijdrage voor gedetineerden voor verblijf in een justitiële inrichting. Dat blijkt uit het advies dat de Raad hierover heeft uitgebracht aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De staatssecretaris wil dat (ouders van) gedetineerden in de toekomst gedurende maximaal twee jaar een dagvergoeding van 16 euro betalen voor hun verblijf. De staatssecretaris verwacht met dit wetsvoorstel, in combinatie met een ander voorstel waarbij gedetineerden meebetalen aan de kosten voor het strafproces, een opbrengst van 60 miljoen euro per jaar te realiseren. Volgens de Raad werkt een eigen bijdrage voor verblijf contraproductief. De Raad adviseert daarom het wetsvoorstel Eigen bijdrage verblijf niet bij de Tweede Kamer in te dienen.

Gezagsregister

Ook wordt het mogelijk dat ouders door registratie in het gezagsregister iemand kunnen aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind uitoefent. Nu kan dit alleen via een testament (testamentaire voogdij). Deze nieuwe regel geeft ouders een ruimere en goedkopere mogelijkheid om het gezag over kinderen vast te leggen.

Erkenning door gehuwde man

Dezelfde wet regelt ook dat vanaf 1 april een gehuwde man het kind van een andere vrouw dan zijn echtgenote buiten de rechter om kan erkennen. Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling is er geen reden voor een uitzonderingspositie van de gehuwde man, zoals nu het geval is.

Ouder van het kind binnen geregistreerd partnerschap

Daarnaast treedt op 1 april een wet in werking die enkele verschillen opheft  tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk. Zo wordt de man die op het moment van de geboorte van het kind met de moeder een geregistreerd partnerschap heeft, vader van het kind. Nu moet hij het kind nog erkennen. Ook wordt de duomoeder die op het tijdstip van de geboorte met de moeder een geregistreerd partnerschap heeft, moeder van het kind mits er sprake is van een onbekende zaaddonor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Lesbisch ouderschap

De vrouwelijke partner van de moeder - de zogeheten duomoeder - kan met ingang van 1 april juridisch ouder worden zonder rechterlijke bemoeienis. Op dit moment is dat alleen mogelijk door rechterlijke tussenkomst. Dat kost tijd en geld, in tegenstelling tot de nieuwe regeling die veel eenvoudiger is en nagenoeg gratis.

De duomoeder wordt automatisch juridisch ouder als zij gehuwd is en er sprake is van een onbekende zaaddonor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen. De erkenning is een eenvoudige handeling, die al vóór de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden geregeld. Bij de geboorte van het kind wordt de duomoeder dan juridisch ouder. Gemeenten registreren de aanpassingen in de basisregistratie personen.

Adolescentenstrafrecht per 1 april 2014

Het adolescentenstrafrecht verruimt de mogelijkheden om bij de sanctionering rekening te houden met de ontwikkelingsfase van adolescenten. Het jeugdstrafrecht kan toegepast worden bij adolescenten tot 23 jaar. Ook wordt het jeugdstrafrecht op onderdelen aangepast, waardoor de aansluiting tussen het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht verbetert.  Zo worden de bijzondere voorwaarden die de rechter kan opleggen in het jeugdstrafrecht bijvoorbeeld vrijwel gelijkgetrokken met die in het volwassenenstrafrecht. Elektronisch toezicht wordt mogelijk voor jongeren vanaf 12 jaar. Ook kan het volgen van onderwijs als bijzondere voorwaarde worden opgelegd als een adolescent volgens het jeugdstafrecht veroordeeld wordt. De gedrag beïnvloedende maatregel (GBM) kan ook worden opgelegd aan jongvolwassenen tot 23 jaar. De wettelijke wijzigingen gelden alleen voor adolescenten die na 1 april 2014 een strafbaar feit plegen en op dat moment nog geen 23 jaar oud zijn. Voor adolescenten die dat vóór die datum deden, maar pas daarna vervolgd worden, gelden nog de oude regels.

Hoge Raad bevestigt recht vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekerden

De Hoge Raad heeft in cassatie het recht op vrije advocaatkeuze door rechtsbijstandverzekerden formeel bevestigd, nadat het eerder prejudiciële vragen had voorgelegd aan het Europese Hof. In een uitspraak van vrijdag 21 februari concludeert de Hoge Raad dat het recht op vrije advocaatkeuze ‘niet afhankelijk mag zijn van een besluit van de rechtsbijstandverzekeraar dat een zaak door een externe rechtshulpverlener moet worden behandeld’.

Mag je autorijden met een tablet in de hand?

De politie is de komende maanden extra alert op smartphone-gebruik in de auto en op de fiets. De boete voor automobilisten die rijden met een telefoon in de hand staat sinds 1 januari op 227 euro. Aha, maar denkt menig lezer nu: dan zet ik de belfunctie uit of neem ik een tablet die wel internet heeft maar niet kan bellen. Mag dat dan wel? lees meer

Eerste Kamer aanvaardt wetsvoorstel adolescentenstrafrecht

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht van staatssecretaris Teeven aangenomen. Het bevat maatregelen om criminaliteit van risicojongeren effectiever aan te pakken en biedt een samenhangend sanctiepakket voor de doelgroep: 15 tot 23 jarigen. De mogelijkheden om een taakstraf aan jeugdigen op te leggen, worden in het wetsvoorstel beperkt. lees meer

Inhoudelijke behandeling zaak Vaatstra 28 maart 2013

Op donderdag 28 maart 2013 is de inhoudelijke behandeling van de zaak Vaatstra. Vrijdag 29 maart 2013 is, indien nodig, beschikbaar als extra zittingsdag.

Motiveringseisen afwijzing verzoek tot second opinion

De Hoge Raad heeft in het arrest van 8 maart 2013 de vereisten uiteengezet waaraan de motivering van een afwijzing van een verzoek om een second opinion dient te voldoen. In casu heeft de officier van justitie een machtiging tot voortgezet verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis verzocht ex artikel 15 Wet BOPZ. Aan het verzoek was een geneeskundige verklaring gehecht waarvan X onder meer de diagnose heeft betwist en om die reden – echter zonder succes – een second opinion heeft gevraagd.

Fiscus mag backup van bedrijfsserver vragen

De belastinginspecteur mag een bedrijf vragen hem een volledige backup te verstrekken van de server, waarop de bedrijfsadministratie wordt bijgehouden. Ook als die backup de boekhouding van twee andere bedrijven bevat en persoonlijke e-mails van personeelsleden. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens beoordeeld na een klacht van drie Noorse bedrijven.

Verruiming dwangbehandeling in de beginselenwetten

Met de wijzigingen zijn er in alle FPC’s, in de 5 PPC’s en voorlopig alleen in de forensische observatie en begeleidingsafdeling (FOBA) de Hartelborgt drie vormen van dwangbehandelin.

FIOD doet onderzoek naar fraude met kassasystemen

De FIOD heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket doorzoekingen gedaan in een aantal Chinese restaurants in Groningen en Drenthe. Ook zijn er woningen doorzocht. Het onderzoek richt zich op fraude met omzetbelasting, fraude met vennootschapsbelasting en witwassen.

Teeven scherpt uitvoering van vrijheidsstraffen aan

Externe vrijheden voor gedetineerden, zoals het penitentiair programma en het re-integratieverlof, gaan verdwijnen. Alleen het incidenteel verlof blijft gehandhaafd. Daarmee komt een einde aan de zogeheten detentiefasering. In de plaats daarvan kunnen gedetineerden in aanmerking komen voor elektronische detentie.

Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen

Grootschalige invoering van meerpersoonscelgebruik en versobering van de detentieomstandigheden leiden – naast andere maatregelen – tot verdere verscherping van het detentieregime en tot een ombuiging van €340 miljoen. Dit blijkt uit het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2013 2018 waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

Herziening vrijspraak wordt mogelijk

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waardoor een onherroepelijk vrijgesproken verdachte voor hetzelfde delict alsnog kan worden vervolgd. Er moet wel sprake zijn van nieuw zeer belastend bewijs.

Nieuw per 1 april: rechtbank Gelderland en Overijssel

Per 1april telt Nederland elf rechtbanken en vier gerechtshoven. Tot 1 april 2013 waren er tien rechtbanken, nu splitst rechtbank Oost-Nederland zich in rechtbank Gelderland en rechtbank Overijssel.

Paspoort veroordeelde criminelen eerder intrekken om vlucht naar het buitenland te voorkomen

Al bij een opgelegde gevangenisstraf van vier maanden kan het Openbaar Ministerie vragen het paspoort van een veroordeelde in te trekken. Nu ligt die grens nog op zes maanden. Door het paspoort in te trekken wordt voorkomen dat veroordeelden hun straf ontlopen door naar het buitenland te vluchten.

mr. Moszkowicz geen advocaat meer

Het Hof van Discipline heeft in alle zes zaken tegen mr. A.M. Moszkowicz de schrapping van het tableau bevestigd. Dat betekent dat Moszkowicz het vak van advocaat niet meer mag uitoefenen. Het hof acht de advocaat volledig verantwoordelijk voor de tekortkomingen die hem worden verweten en vindt evenals de Raad van Discipline dat Moszkowicz’ werkwijze het vertrouwen in de advocatuur ernstig heeft geschaad.

Opnameverbod niet vatbaar voor cassatie

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven kan de beslissing dat er een verbod geldt voor het standaard opnemen van telefoongesprekken vanuit de gevangenis, van de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdrecht (RSJ) niet ter cassatie in belang der wet aan de Hoge Raad voorleggen. Dat zegt bestuursrechtadvocaat en hoogleraar staats- en bestuursrecht Tom Barkhuysen.

Raad voor Rechtspraak: rechter gaat over enkelband

De rechter en niet de Dienst Justitiële Inrichtingen moet beslissen of een veroordeelde zijn straf in de gevangenis uitzit of thuis met een enkelband. Elektronische detentie moet als aparte straf worden aangemerkt, in plaats van als vervanging van een gevangenisstraf.

Intrekken AOW-pensioen wegens detentie geen schending van artikel 1 Eerste Protocol

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 3 mei 2013 dat de intrekking van het AOW-pensioen leidt tot een inbreuk op het eigendomsrecht, maar niet tot een schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

Niet vervolgen voor valse papieren tot na asielbeslissing

Een vreemdeling die een asielaanvraag heeft ingediend mag niet worden vervolgd voor het hebben en gebruiken van valse reisdocumenten als die aanvraag nog loopt. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.

Banken vormen front tegen internetfraude

Politie, justitie en de vier grote banken ING, ABN Amro, Rabo en SNS gaan samenwerken bij de bestrijding van internetfraude. De politie verstrekt bankrekeningnummers van criminelen aan banken, zodat zij de criminele geldstromen meteen kunnen blokkeren.

'Het kind wordt onvoldoende gehoord in civiele rechtszaak'

Wat is de rol van het kind in de civiele procedure? Wordt het kind wel gehoord en, belangrijker nog, voelt het kind zich wel gehoord? Deze onderwerpen stonden centraal tijdens het druk bezochte congres ‘Wat ik ervan vind, de stem van het kind’, dat op vrijdag 31 mei plaatsvond op de Erasmus universiteit. Het congres was bedoeld voor de professionals uit het veld: rechters, advocaten, wetenschappers, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. In totaal waren er ruim 400 aanwezigen uit het hele land.

Een verzoek tot contra-expertise dient gemotiveerd afgewezen te worden

De rechtbank heeft een machtiging tot voortgezet verblijf verleend voor de duur van twaalf maanden zonder in te gaan op het verzoek om contra-expertise. De Hoge Raad beoordeelt of zulks is toegestaan.

Meer rechten voor pleegouders per 1 juli 2013

Als een kind niet thuis kan opgroeien, is een pleeggezin het beste alternatief. Om pleegouders te steunen bij hun belangrijke taak in de zorg voor kinderen die vaak veel hebben meegemaakt, hebben zij vanaf 1 juli 2013 een betere rechtspositie. Op die dag treedt de wet Verbetering positie pleegouders in werking.

Digitaal aanvragen gezamenlijk gezag

Vanaf 15 juli 2013 is het voor ouders mogelijk om via het Digitaal loket Rechtspraak digitaal het gezamenlijk gezag over hun kind aan te vragen. Daarmee is de procedure gemakkelijker en goedkoper geworden. Zo kunnen zij de aanvraag namelijk vanuit huis doen en hoeven ze geen schriftelijke bewijsstukken meer in te dienen. De Rechtspraak voert de benodigde controles zelf uit.

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers blijft

Het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers werkt en wordt daarom vanaf 2014 structureel ingevoerd.

Samir A. voorwaardelijk vrij

Samir A. is eerder vandaag voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Tijdens zijn periode van voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.), ruim vier jaar, dient Samir A. zich, naast de standaardvoorwaarde dat hij geen nieuwe strafbare feiten mag plegen, te houden aan een aantal bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn een meldingsplicht, een gebiedsverbod voor de gemeenten Den Haag en Zoetermeer, een contactverbod met een aantal personen, een verplichting om in Nederland te wonen en te blijven en een mediaverbod.

Aanwijzing verstrekking van strafvordelijke gegevens voor buiten de strafrechtpleging gelegen doeleinden

Per 1 september jl. is de nieuwe Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in werking getreden. Deze aanwijzing geeft aan in welke gevallen, onder welke voorwaarden en aan wie het Openbaar Ministerie informatie kan verstrekken voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden. De aanwijzing is een uitwerking van titel 2A van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) met uitsluiting van het beheer van strafvorderlijke gegevens zoals bedoeld in artikel 39a lid 2 Wjsg. Voor de verstrekking binnen de strafrechtspleging geldt onverminderd hetgeen hierover is bepaald in onder andere artikel 39e Wjsg en het Wetboek van Strafvordering.

Kinderrechtenmonitor 2013

De kinderrechtenmonitor laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. Hoewel het op hoofdlijnen goed gaat met Nederlandse kinderen, zijn er wel blijvende zorgen.

Wet conservatoir beslag slachtoffers treedt in werking op 1 januari 2014

De wet van 26 juni 2013 tot aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer (Stb. 2013, 278) zal in werking treden per 1 januari 2014.

Teeven weigert verlof Volkert van der G

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft de verlofaanvraag van Volkert van der G. geweigerd. Wel wordt een re-integratieplan voor Van der G. opgesteld binnen de penitentiaire inrichting. Bij dit plan behoort ook de mogelijkheid om maximaal 6 keer voor een periode van maximaal 60 uur zonder direct toezicht te mogen verblijven in een eigen woning binnen de muren van de gevangenis. Dat heeft de bewindsman vandaag besloten. Met de beslissing geeft Teeven uitvoering aan een uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Deze besliste bij uitspraak van 30 september j.l. dat de staatssecretaris binnen 2 weken een nieuwe beslissing moest nemen op een aanvraag tot algemeen verlof van Van der G. Tegen de beslissing van vandaag kan binnen 7 dagen opnieuw beroep worden ingesteld bij de RSJ.

De mogelijkheden van de wet herziening ten nadele

Op 1 oktober jl. is de Wet herziening ten nadele in werking getreden nadat de Eerste Kamer op 9 april de de wet met 36 stemmen voor en 35 tegen aannam. Deze wet zorgt voor een nieuwe bepaling in het Wetboek van Strafvordering, die het mogelijk maakt dat verdachten die in een strafrechtelijk proces zijn vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging opnieuw kunnen worden vervolgd.

Rapport "Is de zorg gegrond?"

De Kinderombudsman heeft op dinsdag 10 december het rapport ' Is de zorg gegrond?' aangeboden aan de tweede kamer. De Kinderombudsman constateert dat er met enige regelmaat fouten worden gemaakt in de rapportages die aan de basis liggen van ingrijpende maatregelen als uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Dit ondanks de professionele werkwijze van de jeugdzorginstanties. Ook constateert de Kinderombudsman dat deze instanties te weinig garanties hebben ingebouwd om het aantal fouten tot een minimum te beperken. Fouten kunnen nooit honderd procent worden voorkomen, maar je kan de kans op fouten wel zo klein mogelijk maken.

Rechters leggen langere taakstraffen op

Rechters zijn de afgelopen jaren langere taakstraffen gaan opleggen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de zogeheten oriëntatiepunten, die rechters als leidraad kunnen gebruiken bij het bij het opleggen van een passende straf. De oriëntatiepunten zijn tegen het licht gehouden omdat de taakstraf van alternatief voor gevangenisstraf is uitgegroeid tot een zelfstandige hoofdstraf. Ook maatschappelijke discussies over de zwaarte van de taakstraf speelden daarbij een rol.

Wijziging van geslacht op geboorteakte gemakkelijker

Transgenders van 16 jaar of ouder kunnen makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte laten wijzigen, buiten de rechter om. Het is voldoende als een deskundige vaststelt dat de overtuiging van een persoon om tot het andere geslacht te behoren blijvend van aard is. Met die verklaring kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de geboorte aanpassen.

Verkeersboetes nergens hoger

Wie vanaf morgen gepakt wordt voor te hard rijden, geen gordel dragen of een andere verkeersovertreding, moet weer dieper in de geldbuidel tasten. Opnieuw gaan de boetes fors omhoog, waarmee ons land één van de duurste landen in Europa op het gebied van bekeuringen is.

Rijksbrede aanpak fraude

Het kabinet neemt een reeks maatregelen om fraude met publieke middelen te voorkomen en effectiever te bestrijden. Uiterlijk eind 2014 wordt alle nieuwe en bestaande wet- en regelgeving beter en vaker getoetst op fraudebestendigheid. Opsporingsdiensten krijgen een sterkere informatiepositie door betere uitwisseling van gegevens en de basisregistraties worden op orde gebracht. Ook gaan de overheidsdiensten nauwer samenwerken bij de opsporing en vervolging van fraudeurs.

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913
strafrechtadvocaat