mr.A.H.
Staring

Strafrechtadvocaat

Slachtoffer/benadeelde partij

 


Slachtoffers van een strafbare feiten kunnen hiervan aangifte doen bij de politie. De politie is wettelijk verplicht om een proces verbaal van aangifte op te nemen. Het is verstandig om altijd een kopie van uw aangifte te vragen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn in verband met schade en verzekeringskwesties. In sommige gevallen waaronder bijvoorbeeld zedenzaken wordt door de politie uw eigen aangifte niet meegegeven. Zij informeren wel of u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om via het strafpoces uw schade op de verdachte te verhalen (voeging benadeelde partij). Ook vragen zij of u op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken in de strafzaak tegen verdachte en of u gebruik wenst te maken van slachtofferhulp. Ten slotte dient u ook gewezen te worden op het spreekrecht en andere rechten, die u als slachtoffer toekomen.

 

Als u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit en u heeft hierbij schade geleden dan kunt u die verhalen. Uw schade kunt u op verschillende manieren (gedeeltelijk) proberen te verhalen:

 

1. Inschakelen van uw eigen verzekeringsmaatschappij.

    Bijvoorbeeld bij diefstal  en vernieling;

 

2. Inschakelen van het Waarborgfonds Motorverkeer.

    Indien schade is toegebracht door een motorvoertuig en de verzekeraar van

    de schadeveroorzaker geen verhaal biedt of indien u de identiteit van de dader

    niet kent.

 

3. Inschakelen Schadefonds Geweldsmisdrijven.

    Hierbij is het niet van belang of de dader is aangehouden of veroordeeld, wel moet

    het gaan om ernstig letsel;

 

4. Voegen in het strafproces.

    Een civiele vordering behandeld in de strafzaak tegen de verdachte. Hierbij is

    van belang dat uw vordering geen onevenredige belasting voor het strafgeding

    vormt (met andere woorden het dient een vordering van eenvoudige aard te zijn);

 

5. Een civiele procedure aanspannen bij de burgerlijke rechter.


U krijgt uw schade maar eenmaal vergoed. Heeft u uw schade al verhaald bij uw verzekering dan kunt u niet ook nog eens voor dezelfde post u voegen in het strafproces. Het is dus uitermate van belang om u goed te laten voorlichten over de verschillende mogelijkheden van het verhalen van schade.

 

Mr. A.H. Staring informeert c.q. adviseert u graag over de meest doeltreffende mogelijkheden. Wenst u zich te voegen in het strafproces dan stelt hij de vordering voor u op en dient deze dan namens u in. Wilt u zelf niet naar de zitting maar wilt u wel weten wat zich heeft afgespeeld, dan woont hij de zitting namens u bij.

 

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913
strafrechtadvocaat